Vergleich GT-OCR und Qualitätstest OCR (Kupferstiche) zeigt die prozentuellen Übereinstimmungen zur Einschätzung der GT und OCR sowie zur Verbesserung der GT

Zeilentexte bei Vergleich normalisiert, da für OCR schwer erkennbar (Akzente, Satz- und Leerzeichen entfernt, Schriftzeichen case-insensitive), bei Anzeige unverändert

Legende

>= 50% Übereinstimmung

> 0% < 50% Übereinstimmung

0% Übereinstimmung

+ > 0 überschüssige Zeilen

1

GT: διὰ τη

OCR: δμντη

81.818181818182%


2

GT: διὰ τὴν ὑ

OCR: διαγηνυ

80%


3

GT: τωνδαυωσινα

OCR: υυακλν ιωεηηα

40.740740740741%


4

GT: λαλήθους προγ

OCR: λλκιωγσπρογ

74.074074074074%


5

GT: σι καὶ φυλαττω

OCR: σι κλφυᾱαττω

89.655172413793%


6

GT: ἐρωτικὰ πά

OCR: ερωτικλγἶα

78.260869565217%


7

GT: επ βιάζεται π

OCR: επ βηὰιῖ;εταη”

71.428571428571%


8

GT: σίτων αο

OCR: οἲἱυνα» ο

64.705882352941%


9

GT: σι πρα

OCR: ε] ιιραι

51.851851851852%


10

GT: χαρισ

OCR: χαρψ

83.333333333333%


11

GT: ελοσ

OCR: ελ οε

70.588235294118%


12

GT: ρα

OCR: ρα

100%


13

GT: τον

OCR: τον

100%


14

GT: ινεα

OCR: ινεα

100%


15

GT: οσσωδη ἀντὶ τῆ

OCR: ως εωδη αντιύη

82.758620689655%


16

GT: ἀραίουστοντες α

OCR: αρ νουε τοντεσα

83.076923076923%


17

GT: ταλεισολενδηρα

OCR: ’τα λειεο α εν δηρα

84.375%


18

GT: λιεπε ιωστη

OCR: ι’κ] ε γἐ [ωσγη,

54.901960784314%


19

GT: περσι σωμεθ

OCR: πεῑ) (ῐ. (σ, ωμζέθ

58.181818181818%


20

GT: τειν· οἱ πα γὰρ ημ

OCR: τεινοιπα γαρημ.

98.305084745763%


21

GT: πρτουσεινποκ

OCR: πρ του ειν ιιοκ

82.758620689655%


22

GT: νουνη

OCR: νουνη

100%


23

GT: επαισ

OCR: σπάης

53.846153846154%


24

GT: ωτατη

OCR: υγγἀτη

74.074074074074%


25

GT: παν μει

OCR: γἷανλλει

62.068965517241%


26

GT: λεγον

OCR: αεγον

90%


27

GT: των τ

OCR: τυανγ

60.869565217391%


28

GT: πην δια

OCR: γἶηνδια

74.074074074074%


29

GT: τῆς ὀρέ

OCR: ιηεορε

64.285714285714%


1

GT: κροτητος ἔσονταί τινες ὁμοι

OCR: κροτητοεεεονταιἷινεεομμ

72.897196261682%


2

GT: ότητες· ὁ δὲ σοφὸς ὅμοιον μ

OCR: οτιντες οδεεοὼιοεῡμοιονμ»

74%


3

GT: οὐδὲν προσοίσεται κόλα

OCR: ουδενπροεοιεειωκολλ

70.454545454545%


4

GT: παρέξει δέ τισιν ὑπόνοιαν

OCR: πᾰρεξειδετκινυὶτοκοιλν

85.714285714286%


5

GT: ἔστι τοιοῦτος, ὅτι κη

OCR: εετιτοιουἳοε ογηεη

61.538461538462%


6

GT: νας οὕτως ὃν τρόπον οὐδ' α

OCR: ναεουτωεοντροττονογδᾱ

78.350515463918%


7

GT: θικαὶ Σειρῆνες. καὶ περὶ ἠθ

OCR: θησλιεσιρὶ(νεε κλιπερυιθ

69.306930693069%


8

GT: νκατασκευὴν προσκα

OCR: νκᾰταεκευι(νπροεκα

83.544303797468%


9

GT: τικὸς ὁρᾶται καὶ ῶν

OCR: τησοεοραγαι και ων

68.493150684932%


10

GT: θῶν ἐπαετικὸ

OCR: θωνρ, α ετιισο

76.923076923077%


11

GT: πρέπ καὶ κ διακ

OCR: πρε1 καικ δχακ

83.018867924528%


12

GT: να παρ' ν ἢ πάσα

OCR: νᾰ πλρ ιηπαεᾱ

82.352941176471%


13

GT: μάλιστα δὴ τῶν ἀ

OCR: μαλιεταδι(τωνᾱ

84.745762711864%


14

GT: κόλακας ἐδιώκει, κα

OCR: κοᾰακᾱεε διωὶσεὶ κα

78.87323943662%


15

GT: ς ἐστι κατατρέχων τῆ

OCR: ε εεγῐκατατρ εκων τη

73.809523809524%


16

GT: δισεω ατῶν. καὶ τῶν

OCR: δι ερω α γων καιτων

82.857142857143%


17

GT: παρχόντων πόλλ' ἀπολασ

OCR: παρχοντωμπολλᾱιτολρ, ν

86.315789473684%


18

GT: τὰ διδόασιν αὐτῶι· καυ

OCR: ταδιδοαειναυἲωι λσα υ

80.952380952381%


19

GT: γενεῖς ἐνίων καὶ συνήθε

OCR: ἴενειεεν1ωμκαιευνηοε

76.744186046512%


20

GT: ποτιμώενον ὁρῶντες

OCR: γἶ οἵἶμοο· ενονογοοντεε

50.602409638554%


21

GT: όασιν αὐτὸν ὡς κόλα

OCR: οασιναυἶονωεὶσολᾱ

81.081081081081%


22

GT: ο δὲ καὶ σοφισταὶ ποιο

OCR: οδεκᾱῐεοφιεγαῑπειο

77.5%


23

GT: ν τὰς ἐρημίας εἑ-

OCR: ηυαεερημιαερ

67.796610169492%


24

GT: νωρίμων ἀπολἀπολ-

OCR: νωρῑμωνᾱπω)

77.41935483871%


25

GT: διὰ δὴ καὶ τὸν ηκ

OCR: διαδηισᾱιιονηκ

82.142857142857%


26

GT: οποτεγενομε

OCR: οποτεγενολλε.

90.196078431373%


27

GT: νον Ἐπικ

OCR: νονεπικτ

88.235294117647%


28

GT: υθ' ἡ βάσις

OCR: υθηβαειε

72.222222222222%


1

GT: το δ' οὐ τυχὼν ἡσδήποτε

OCR: το δουτυχωνηεδηπογρ

84.090909090909%


2

GT: χρείας ἐπὶ τὴν ἡυχίαν ἀπέρ

OCR: χρειαεσπιἶημη υκιαναττερ

77.777777777778%


3

GT: χεται. τι δ' οὐ διὰ φιλιωτέρουφιλιιτέρου

OCR: κεταῑ τιδουδιαφῑλ] ετερογ

68.702290076336%


4

GT: πράγματος ἀλλὰ διὰ κολα

OCR: πραγματοσαλλᾱωαχοᾰᾱ

79.545454545455%


5

GT: κείας ἐξαγίστου π ἁπ

OCR: κειαεε ξαγιεγουπ ᾰπ

75.949367088608%


6

GT: των πάσας ἐκπορίζεται τὰ

OCR: τωνπαεᾰεεκποριζείαιγά

83.168316831683%


7

GT: ἐν τῶι βίωι χρείας, ὧν ἀτευ

OCR: εντωιβιωικρειᾰεωναγεγ

77.551020408163%


8

GT: κτήσει μᾶλλον πονοηθεὶ

OCR: ιστηεειλὰλλλοιῑ πονοηθε,

76.923076923077%


9

GT: μόνον εἶναι κόαξ, οὐχ ὅτι

OCR: μονονειναικο αξουκοτι

93.023255813953%


10

GT: καὶ καταγνωσθχουν

OCR: καικαταγνωεε ><ου1

78.87323943662%


11

GT: ανος εσανει διακ

OCR: α μοεεε ανειδιακ

79.310344827586%


12

GT: διαεσασαλ

OCR: δια (ξε ᾰεαᾰ

56.410256410256%


13

GT: βαιον μὲον ὃν πείθο

OCR: βᾰ)ονμ(; ονονπσιωο

73.529411764706%


14

GT: δι' αὐτῆς ἐνοεῖσθαι φω

OCR: διαυτηεε] οειεωμιὼιω

73.809523809524%


15

GT: ντες δ' ἐξοζουσι καὶ π

OCR: ντεεδεξι ζουακαιπ

82.666666666667%


16

GT: βλάβαις μεάλαις ἀ

OCR: βᾱαβαιε] ε ᾰᾰαῑσα

80.645161290323%


17

GT: άμενοι· ῶν δ' αἰεὶ φ

OCR: αμενοῑ ωνδα)ε)

81.481481481481%


18

GT: κων οὔθ' ατὴν ἔστ

OCR: κωνουθα τηνεετ

90%


19

GT: ιλίαν λέγειν οὔτε δυ

OCR: 1λ1ανλεγε1νουτεδυ

85.714285714286%


20

GT: ενεσθαι λ

OCR: ενεεθᾰιλ

84.848484848485%


21

GT: αν ἀλλὰ μ

OCR: αναλαᾱμ

92.857142857143%


22

GT: ὥστε πλαν

OCR: ωεγεπᾰᾱν

64.864864864865%


23

GT: τι πᾶς δειλ

OCR: τιπλεδειλ

82.926829268293%


24

GT: ην ἀληθινὴ φιλτα

OCR: ηναληθινη φιλγα

91.525423728814%


25

GT: σήκειν ἢ τααδια

OCR: εηκεινι τα α μλ

75.471698113208%


26

GT: ου μή τι δὴ γελα

OCR: ουμητιδηιεν α

92.307692307692%


27

GT: καὶ τὸ παρρη

OCR: καιτο παρρη

100%


28

GT: ς καὶ τα

OCR: εκαιγα

61.538461538462%


1

GT: καιων-καίων λόγος ἥιρει κακὰ τη

OCR: κᾰιωναονοεηιρεικακδψγη

74.285714285714%


2

GT: λικαῦθ' ὑπομένειν ἐκτίν

OCR: ᾰικαὺὂυπ ομενεινεκτιν

93.023255813953%


3

GT: εἵνεκα τῶν περισαλων αιαἱ-ήσει

OCR: εινεκαγωνπερ] εα] ωνᾱι

73.267326732673%


4

GT: ησει δόξα τοίνυν χάριν ἀσ

OCR: ηεε) δο ξᾰτοινυνχαριναε

88.172043010753%


5

GT: φαλείας ἐδιώχθη κατὰ φύ

OCR: φαικειᾰεεᾱιωχθηκαιαώιγ

70.212765957447%


6

GT: σιν, ἣν ἔξεστιν ἔχειν καὶ ἰδι

OCR: ειμην ε ξ ε εἴιν εκεινκλι ιδῑ

74.226804123711%


7

GT: ώτηι καὶ φιλοσόφωι, κακίακακία

OCR: ωγηικαιώιιλοσο ώιωικακια

74.766355140187%


8

GT: ὐ πάσης, ἐν αἷς ἡ κολακεία

OCR: ππαεηεεναιειικολακεικ

72.527472527473%


9

GT: ωταωνιεῖ καὶ μεί

OCR: ωτα ψ νι ει καιμει

96.774193548387%


10

GT: ά ἀδοξαν αἰῆ πριτίθ

OCR: α αδοξ λναι ηπ ριγιο

86.95652173913%


11

GT: ὐδοξίαν ἀποτελ

OCR: υδοξιαναποἳελ

87.719298245614%


1

GT: σίας ἢ δόξης ἢ καί τινος ἀ

OCR: σιασηδοξηεηκαιγινοεα

80.459770114943%


2

GT: χῆς ἀρέσαντες ἀνθρώπ

OCR: χησαρεεανγς(ᾰνορωπ

67.441860465116%


3

GT: μεγαλοπλούτοις καὶ δυν

OCR: μεγαλοπλουτοιεκνδὺν

86.046511627907%


4

GT: στευτικοῖς ἢ καὶ δημοκό

OCR: ετσγγικοιεηκαιμ[μκοια

65.909090909091%


5

GT: ἔνιοι δὲ διὰ ποικίλων χρε

OCR: ξν ι οιδεδιαιιοηει λωνχρε

86.021505376344%


6

GT: ἐν οἰκονομίαι ἴσως δ' ἔτι

OCR: ενοικῡνομιαι ιεωεδετι

82.758620689655%


7

GT: καὶ φιλίας ἐροῦσι ταύτην ε

OCR: καιὼιιᾰιαεερογειταγγηνε]

65.346534653465%


8

GT: ναι ποριστικωτέραν, τὴ

OCR: ναιποριεἳηεωιερλνγη

71.910112359551%


9

GT: τὴν αὐστηρὰν καὶ ἀληθ

OCR: τημαυεγηρα ν καιᾰ μ( σ

72.5%


10

GT: ἀλλὰ τῶι μὲν ἄλλως ἀδ

OCR: ᾰᾰλατωιμσνᾱλαωεαδ

80%


11

GT: ασκευάζεσθαι

OCR: αεκεγαζεεωᾰι

69.230769230769%


12

GT: ς τὸ ζῆν ουδ

OCR: ετοζηνογδ

75%


13

GT: δ' ἀνεκτὸς κα

OCR: δανσιετοεκα

73.913043478261%


14

GT: ια πολλῶν α

OCR: ιαποᾰλωνα

92.307692307692%


15

GT: ναμένος

OCR: ναμενο ε

82.758620689655%


16

GT: λολόγωι δ

OCR: λοᾰογωιλ

88.235294117647%


17

GT: υ καὶ διαφ

OCR: υκαιᾰιαὼι

81.081081081081%


18

GT: ινεσθαι

OCR: ινεεθαι

82.758620689655%


19

GT: ν βίον κολ

OCR: κιβιονκοκ

82.352941176471%


20

GT: ριαι τῶν ἀν

OCR: ριᾱιτωνᾰν

97.560975609756%


21

GT: ς φαίνοντα

OCR: εώιαινονγλ

58.536585365854%


22

GT: νάγκης κα

OCR: ναγκηεκλ

78.787878787879%


23

GT: κολακε

OCR: κολλὶσζ

66.666666666667%


24

GT: λαξ

OCR: λᾰς

61.538461538462%


25

GT: ενα

OCR: (μ α

54.545454545455%


1

GT: λακευομ

OCR: ,κλκεγομ

66.666666666667%


2

GT: τωι πολλ

OCR: τωιττολλ

86.486486486486%


3

GT: νεται πα

OCR: τκι ετᾰιπᾰ

81.081081081081%


4

GT: αις ἐὰν το

OCR: αισεανἴἶς

71.794871794872%


5

GT: ων καλου

OCR: υυνκαᾱου

80%


6

GT: καὶ χαρω

OCR: καικαρῠό

74.285714285714%


7

GT: ἐπὶ τραπέ

OCR: ρπιτραττε

75.555555555556%


8

GT: νος μονο

OCR: νοεμονο

82.758620689655%


9

GT: κ τινων λ

OCR: κτ)ν ωνλ

90.322580645161%


10

GT: καὶ τὸ συν

OCR: ’φξαιτοσυν

81.818181818182%


11

GT: γνωνο

OCR: γ νωνο

100%


12

GT: χεται λε

OCR: κετλιλε

77.41935483871%


13

GT: πυρος ἐπα

OCR: πυγοεεπα

73.170731707317%


14

GT: νος ἀλλαεσ

OCR: νοεαλλλθε

68.421052631579%


15

GT: ψέγεται να

OCR: εγετᾱι να

91.891891891892%


16

GT: μὲν οἴετα

OCR: ’ίυκενοιεγα

61.904761904762%


17

GT: δ' ὑπὸ πάντω

OCR: δυποιτανγυυ

77.551020408163%


18

GT: ἂν ἐπιγνωσθῆ

OCR: αν επιγνωεθη

88%


19

GT: ζει τόδε πάσχ

OCR: ζειιοδεῑτιασκ

55.555555555556%


20

GT: ται ζημιο

OCR: ταιζημιο

100%


21

GT: μεν παρε

OCR: ἷαενπαρε

88.235294117647%


22

GT: τοίους τυχεῖν,

OCR: τοιουετὺκσιν

77.966101694915%


23

GT: καστηρίωι μν

OCR: καγτηβιυυυυκ ν

56.140350877193%


24

GT: ἐν δὲ τῶι κολα

OCR: ρνδετωικολα

85.714285714286%


25

GT: ωσι μήποτε

OCR: ωειμηττοτε

78.260869565217%


26

GT: μὴ τὴν πρόθε

OCR: μητηνπροθι,

93.617021276596%


27

GT: σι καὶ μὴ δια

OCR: εικᾱιμηδια

87.80487804878%


1

GT: πάντας ἁπλῶς τοὺς

OCR: πᾰνταεαπλακ γσκ

62.857142857143%


2

GT: δείους τῶν κολακευ

OCR: δριστῑτωνκολλῶεευ

70.886075949367%


3

GT: μάλιστα δὲ γονεῖς κ

OCR: ᾰᾰααμγπαδηγονεμκ

61.764705882353%


4

GT: ἄλλους συγγενεῖς κα

OCR: λλογῑϋτγγε>η1εκᾰ

64.788732394366%


5

GT: τὴν καὶ φίλους, οἷς

OCR: τηνκαὗηλουσοκ

76.470588235294%


6

GT: νοις ἐξοχώτατα πολεμ

OCR: μοψεῐοχωταταητολσκ

67.415730337079%


7

GT: το κόλακας δὲ τοὺς ἄ

OCR: ῠι κολλκᾰχζὶῦτουαλ

71.052631578947%


8

GT: ἐους ἔχει μονοφα

OCR: ε ογεσκμιναηψοψα

24.242424242424%


9

GT: προυμένους· μει

OCR: π ρουμενωυ( ἄτη]

73.015873015873%


10

GT: δὲ τὸν κολαυόμεν

OCR: λετονκῡαα υωήρν

66.666666666667%


11

GT: νήψαντα - κ αὖ ἀτόπα

OCR: νηὺαντα καυατοπ]

91.176470588235%


12

GT: - γωσκόμενος ὅτι

OCR: γ ωεκομ,(νοεοἶι

65.51724137931%


13

GT: ος ὑβρίζεται καὶ πάνυ

OCR: οευβριζῦταμ<απἶανυ

76.190476190476%


14

GT: ἀναδχεται παροινί

OCR: ᾱνᾱα κετᾰιπαροινι

90.140845070423%


15

GT: προηλακισμοὺς ἄχ

OCR: προ ηλαισιεμωγελδ(

66.666666666667%


16

GT: μα ρων καὶ πληγῶ

OCR: )λαρ ωνκαπμηγω

86.206896551724%


17

GT: λῶ οὐ παρ δὴ τὸν οδ

OCR: λω ουπᾱρδητονοκ

92.307692307692%


18

GT: ιον οἱ μνηστῆρε

OCR: 1ον01μνηετηρε

74.074074074074%


19

GT: λοτοδιοισω

OCR: ᾰο οδιοιίω

83.720930232558%


20

GT: λοτοδιοισω

OCR: ᾱο αιεδυεοε

40.909090909091%


21

GT: να προσωπο

OCR: να προσωτῑο

91.666666666667%


22

GT: οσετει

OCR: οεεῑ ε]

64%


23

GT: λα μᾶλλ

OCR: αᾰὰαλᾰ

66.666666666667%


24

GT: οἱ τρέφον

OCR: οιτρεἦιὺον

87.80487804878%


25

GT: υουσθα

OCR: ’υ ουεθᾰ

75%


1

GT: νος εστην ὑπερ

OCR: νοεεετηνυπερ

80.701754385965%


2

GT: τὴν ἀρετὴν ηυ

OCR: τηναρετηνηυ

100%


3

GT: ἐκπλήττεσθαι

OCR: εκνῑλι(ττεσθμι

77.966101694915%


4

GT: καὶ καθευδω

OCR: ἐαικαθεγδυυ

72.340425531915%


5

GT: τιοι αὐτὰ κα

OCR: τιοιλυτακα

91.304347826087%


6

GT: ρὶ αὐτοῦ πρ

OCR: ριαυτουιιρ

83.333333333333%


7

GT: ξιολόγου χ

OCR: ξἶολογουχ

100%


8

GT: γεσ

OCR: γεε

61.538461538462%


9

GT: χην

OCR: χην

100%


10

GT: τως

OCR: τως

100%


11

GT: λουντησξ

OCR: λουν τηε ;.

84.210526315789%


12

GT: θαι λε

OCR: θαιλε

100%


13

GT: πιτηποσαυ

OCR: γἡτηπ οεαυ

72.727272727273%


14

GT: κἂν κυνίδιον

OCR: κανκυνιδιον

100%


15

GT: ἢ ιθήιον ἤ τ

OCR: η ιθη ιονητ

100%


16

GT: τῶν τιθασῶ

OCR: τωνἳἳοαευυ

66.666666666667%


17

GT: το καὶ εἰ τιει

OCR: τοκαιεἶτι ει

100%


18

GT: των καὶ παν

OCR: τωνκαιπαν

100%


19

GT: αὐτὸν ἐξ ἀλ

OCR: αυτονεξαλ

92.682926829268%


20

GT: φοις κατα

OCR: φ οιεκατα

86.486486486486%


21

GT: ναυ

OCR: ναυ

100%


22

GT: δ' εὐθε

OCR: δεγωε

72.727272727273%


23

GT: αιπα

OCR: μετιλ

40%


24

GT: αελφ

OCR: α εαὼι

63.157894736842%


25

GT: ανεχ

OCR: ανεχ

100%


26

GT: τουαθ

OCR: του αθ

100%


27

GT: παραμει

OCR: παραμει

100%


28

GT: δὲ καὶ ε

OCR: δεκαιε

100%


1

GT: ων· οἱ δὲ π

OCR: ωνοιδεπ

100%


2

GT: ξνικῶν

OCR: ξ νικ ων

96%


3

GT: δαστ

OCR: δ λετ

63.157894736842%


4

GT: έχουσι π

OCR: εχουειπ

85.714285714286%


5

GT: λέγειν

OCR: λεγειν

100%


6

GT: μεντ

OCR: μενἶ·

63.157894736842%


7

GT: καὶ δ

OCR: )<α1δ

53.333333333333%


8

GT: τα λιτ

OCR: ταλιι·

72%


9

GT: χασ

OCR: χα(

71.428571428571%


10

GT: φερο

OCR: φερε

90%


11

GT: λιτῆς ἀξ

OCR: λιτηεᾰξ

83.870967741935%


12

GT: γὰρ ἐν ἅπα

OCR: γαρεναπι

91.891891891892%


13

GT: άττειν λ

OCR: αττ εινκ

93.75%


14

GT: σται που

OCR: σιαυπογ

57.142857142857%


15

GT: καὶ που

OCR: )< λιν(ογ

37.037037037037%


16

GT: τινες α

OCR: ἶινεεα

61.538461538462%


17

GT: ρωτερο

OCR: ρωτ ερε

93.75%


18

GT: καθά

OCR: κ αθα

100%


19

GT: αλ

OCR: αλ

100%


20

GT: οιο

OCR: οἱ (

72.727272727273%


21

GT: θαλ

OCR: θαλ

100%


22

GT: δη κα

OCR: δηκα

100%


23

GT: μεν

OCR: μεν

100%


24

GT: ασ

OCR: αε

44.444444444444%


1

GT: κρισιν τὴν τοῦ φιλεῖν ς

OCR: κριεινίηντουὼιιλειικι σ

77.41935483871%


2

GT: τ' ἢ τὴν αἰσχρὰν ὁμιλία

OCR: τητηναισχρανομιμα

88.888888888889%


3

GT: ουσαν τῶι κολακεύον

OCR: ουσαντωιιεολλκεγον

84.615384615385%


4

GT: ν τῶι κόλακι λέγει κατ' ἀνα

OCR: ντωικοαακιαεῐωκαγᾰνᾰ

79.545454545455%


5

GT: ν ἢ οὐ ἀλλὰ τοῦτο λέγει

OCR: νηογ αλᾰατουγοὰεγει

83.116883116883%


6

GT: ν πρὸς τὸ κολακεύειν ο

OCR: νπροετοκοᾰακευεινο

88.888888888889%


7

GT: φοι ἡμῖν· τότε γὰρ δεα

OCR: φοιημιν τοτεγαρδε α

100%


8

GT: ὁμιλίαν ἀντὶ τοῦ αε

OCR: ομιλιαναντἷγογ α σ.

65.714285714286%


9

GT: τερόν ἐστι τῆς λα

OCR: τρρονεετιτὶ(ι λ α

72.463768115942%


10

GT: ων συνηθείας τιθεωι

OCR: ωμευνηοειᾰεἱιθε ω1

71.052631578947%


11

GT: ι τῆς αντροφῆς

OCR: ιιηε αν τροὼιηε

65.51724137931%


12

GT: δ μόνον ο

OCR: δ μονονο

100%


13

GT: ειν ἐν δ' Ἔρις,

OCR: ειν [νδερι(

79.06976744186%


14

GT: ὸς ὁμίλεον ἐ

OCR: κομυλεονε

71.428571428571%


15

GT: πὸ κράτους ε

OCR: ποκραὶογεε

68.085106382979%


16

GT: ν ὁμιλ γε

OCR: νομιᾰ γθ

68.965517241379%


17

GT: ομογνατον

OCR: ομογνᾰ τον

100%


18

GT: θηρχαλλα

OCR: θη ρ><ᾱ λλα

85.714285714286%


19

GT: τ' Ἐπίκουχο

OCR: ατεπηωου ><ο

68.085106382979%


20

GT: αραβάλλοντα

OCR: αραβᾰλᾱονγα

85.106382978723%


21

GT: οις ὁμιλίασμη

OCR: ωεομη] αε μη

25.531914893617%


22

GT: τας ἔν τισιν προ

OCR: τᾱεεντιεινπῑρο

81.25%


23

GT: πρὸ ὁμίαπρ

OCR: προομ [α πρ

81.818181818182%


24

GT: κα μὴ τοῦτο

OCR: κα μητογτο

90%


25

GT: ε μεταονο

OCR: εμὲγα ονο

84.848484848485%


26

GT: αγμες τοὺ

OCR: ᾱγμε στογ

83.333333333333%


27

GT: ακτῆρα ς καὶ

OCR: ακιηρᾰ εκαι

77.272727272727%


28

GT: γε

OCR: γε

100%


1

GT: ἀλλὰ

OCR: «αμλ

62.5%


2

GT: ήσεσθαι

OCR: τε εεθλ]

46.666666666667%


3

GT: αφορας

OCR: λὼιοραε

60%


4

GT: οῦ τὴν μὲν

OCR: ούτκνμθν

85.714285714286%


5

GT: αν εὐελπισ

OCR: λνεύεᾰγπε

68.292682926829%


6

GT: ναι βέβαιον

OCR: νλμβ εβλῑον

85%


7

GT: ισταμένην

OCR: π 1εταμ ενῑἵν

74.418604651163%


8

GT: ἀληθέσιν

OCR: χηιθ (ξε 1 ν

47.058823529412%


9

GT: κείνων ο

OCR: <θνωνο

74.074074074074%


10

GT: τείνεται

OCR: τε3νετα]

82.352941176471%


11

GT: λως ὑποφε

OCR: κωεγττο (ξ

55%


12

GT: νοῖς ἀνυ

OCR: νοκλνύ

68.965517241379%


13

GT: ου καὶ τῶν

OCR: ούκα] των

83.333333333333%


14

GT: λον ἀντι

OCR: ᾰονανἲγἵ

70.967741935484%


15

GT: ουμεν πλε

OCR: “ ογμε’νπαε

68.292682926829%


16

GT: ν ἕτερον

OCR: νε’ἷερον

76.470588235294%


17

GT: τες κα ῶι

OCR: ἱἑεκα ὁ]

46.666666666667%


18

GT: ντα καὶ

OCR: ντακα]

88%


19

GT: δεινὰ

OCR: ,δεὶνα

95.238095238095%


20

GT: τες κα

OCR: τεεκα

78.260869565217%


21

GT: υσησαν

OCR: ύει(εαν

48.275862068966%


22

GT: δὲ μέχρι

OCR: δεμεχρ]

90.322580645161%


23

GT: ίστους η

OCR: ὶετούε υτ

63.157894736842%


24

GT: υσησαν

OCR: υε ηελν

57.142857142857%


25

GT: τως ζῆν

OCR: τωσζγτν

78.787878787879%


26

GT: ουσιν ε

OCR: ουων ε

84.615384615385%


27

GT: παραμυθ

OCR: παραμυ θ

100%


28

GT: ττῶς ἐπου

OCR: τ,γω εθποὑ

71.428571428571%


29

GT: χεις χρε

OCR: κε] εκρε

50%


30

GT: ες κα

OCR: “ εσκα

76.190476190476%


1

GT: ταλέλοιπε κ

OCR: τλᾰεᾰο] π θ 30

65.116279069767%


2

GT: ῶν ἐγγενους κ

OCR: ωνεγἐν ούεκ

75%


3

GT: μονας αὐτοὺς

OCR: μονλελὑἷογμ

50%


4

GT: τυχοῦντας παρα

OCR: τγχογν ταεγταβρλ

67.647058823529%


5

GT: στήσας, ὅτι νε

OCR: (ῖτη ελε οτ1ν ε

55.555555555556%


6

GT: φοβοῦνται με,

OCR: ὠιοβογνταιμ κ

76%


7

GT: οὐδ' αἰσχύνον

OCR: ογρνσχύνον

76%


8

GT: κατηγοροῦντα

OCR: καἱἳσορ ογντ)

67.924528301887%


9

GT: ἀσέβεαν ἡμο

OCR: ιικεσβεν ανἡιμο

72%


10

GT: ὥσπερ προε,

OCR: (ωσπερτρο σ

80%


11

GT: ἵν' ἡμεῖς ἐπικο

OCR: »ψιλὰς3 ε επ1κς

36.363636363636%


12

GT: ζώμεθα το

OCR: ζωμεθαἶὃ ·

77.777777777778%


13

GT: τῶν κρατούν

OCR: τωνκρατο γν

87.5%


14

GT: ἀνηκέστω συ

OCR: ανὴκεετω 0*

71.111111111111%


15

GT: φορας περιβαλ

OCR: φ ορα σπερπβιδὼ

75.409836065574%


16

GT: μνον τρόπον, ε

OCR: μ ν οντ] οπτονμ

80.769230769231%


17

GT: τι ἐτωσαν οἱ τ

OCR: τκ τω εανο π

72%


18

GT: χόντες, ἧττον

OCR: ><ον τε εὶτ τ τον

75%


19

GT: κακίζουσι τοὺς σ

OCR: κακιζσγεπογε ε

59.016393442623%


20

GT: φοὺς ἢ τοὺς ἀγα

OCR: ογε ἡιτούσαπκι

58.620689655172%


21

GT: θοὺς τῶν βασιλ

OCR: θ ογστωνβαωλ

79.245283018868%


22

GT: ων ἐ πᾶσαν κ

OCR: ων ε πασανκ

97.674418604651%


23

GT: σίτ παντ

OCR: α ι· ,ανἱ

38.709677419355%


24

GT: με ἢ πολλ

OCR: μχ νιττονκμ

42.105263157895%


25

GT: τ ρουμένων

OCR: τ ρογμενω»

79.06976744186%


26

GT: τς δησαν· καὶ

OCR: τ ε κ ὶιζανμ

47.619047619048%


27

GT: τῶν ἀνθρώπων

OCR: τωνλνθρωττων

84.210526315789%


28

GT: τν μοια δυσ

OCR: τ ν κλολάκδῐυε

61.224489795918%


1

GT: ἐκείνους ἀφ' ὧν εὔ

OCR: εκεωογελφωνεῖῑ

55.384615384615%


2

GT: χονται ποιά τινα

OCR: ><ον τλ] π ο με’] να

62.295081967213%


3

GT: καὶ πρὸς σωτηρί

OCR: κλπτροεεωπδιρ)

60.606060606061%


4

GT: αν τῶν πατρίων

OCR: αν των πατρ] ων

93.103448275862%


5

GT: καὶ πρὸς εὐδοκίαν

OCR: μμπρο ε ευδοκιαν

80%


6

GT: ἐλογοποίησαν, ὡς

OCR: ελοποποιηεανωε

71.875%


7

GT: ἐπηγγειλάμην,

OCR: επὴγγε)ᾰαμ]ιν

80.769230769231%


8

GT: οὐκ εἰς μακρὰν ἀλ

OCR: ούκε] εμλκρλ νμ

72.413793103448%


9

GT: λ' ἐν τῆιῆ οστηιη ν

OCR: ᾰενπτ ντ γικ

43.636363636364%


10

GT: αγωγῆιῆ παραστ

OCR: αγωγὴπλραετ

80.701754385965%


11

GT: σω. τῆς ἀγαθῆς

OCR: εω τπελγαθῑτζ

64.285714285714%


12

GT: τοίνυν ἐλπίδ

OCR: τοπνγν εαπμ>

64%


13

GT: τοὺς εὐσεβεῖς τὸν

OCR: τογεεγεε8636τον

59.375%


14

GT: τρόπον ἀποστεροῦ

OCR: τροπονλνεοστερογ

82.666666666667%


15

GT: μεν οἱ καὶ μεγίστα

OCR: μενωκαιμεπετλ

72.131147540984%


16

GT: αὐτοῖς ὠφέλειαν

OCR: ,αγτωεωὼιελεῡαιῦ

49.275362318841%


17

GT: τῶν θεῶν ὑ

OCR: τωνθεωνύ, , ,ἱ

80.952380952381%


18

GT: φοντες καὶ τὴν πο

OCR: φοντε(ῑ καπἷ*νπο

76.923076923077%


19

GT: νηροτάτην ἀνα

OCR: νηιροτλτυινλνα

71.186440677966%


20

GT: κόπτοντες α

OCR: κοπτοντεεα

89.36170212766%


21

GT: προσδοκίαν; υ

OCR: προεδοκίανυ

79.245283018868%


22

GT: τουτηκρουεν

OCR: τουτγίκρού εν

91.228070175439%


23

GT: καιαγαθαιτη

OCR: κναγλθλπγι

59.090909090909%


24

GT: τὸν αἰῶνα δε

OCR: τοναηωνλδε

88.372093023256%


25

GT: τας, ἀντε

OCR: τοαε ἅκντε

68.421052631579%


26

GT: τες δὲ πίστ

OCR: τσεδεπωε τ

73.913043478261%


27

GT: τοῦ μὴ δες ε

OCR: τουμὶιδε εθ

76.190476190476%


28

GT: ναι τὴν φύσ, ὅ

OCR: ωα1πἳιν5ὸγε ο

16.326530612245%


29

GT: ως δυσεκκτέ

OCR: ωεδὑε εκκ τε

76.595744680851%


30

GT: τόν τι δενὸν

OCR: τοντὶδε· κιον

87.5%


1

GT: εὔδητον ὅτι τὸ ἐπ

OCR: σὺδδεἷονογατοεῡ

64.615384615385%


2

GT: Φ#29 ορκεῖν ἀδικεῖν ἐστ

OCR: . ορκ (ἧινσᾱδδκ εινεεἷ

67.5%


3

GT: καὶ προσέτι ψεύδε

OCR: κμιιρο σ ετ] *γε ὑδε

78.260869565217%


4

GT: θαι, ταραχῶδες δὲ

OCR: θμταραχωδ εεδε

82.539682539683%


5

GT: κάτερον. τὰ δ' αὐτὰ

OCR: κατερον ταδαὑτ)

92.307692307692%


6

GT: καὶ περὶ τῶν θυσιῶ

OCR: κλ]περ)τ(μνθυε](χ

66.666666666667%


7

GT: καὶ τῶν ἑορτῶν κα

OCR: μαπωω ρο ρ τ’(ννκ)

57.575757575758%


8

GT: τῶν ἄλλων τῶν ὁ

OCR: τωναλλωνἳωιυς

80%


9

GT: μοίων τρόπων διε

OCR: μοιωντροπωνδ] θ

92.307692307692%


10

GT: νοήχησάν τε καὶ π

OCR: νοὴ χπεαντεμπ

80%


11

GT: ρέδοσαν, ὡς ἐγὼ

OCR: ρεδο εανοοεεγὂο

58.620689655172%


12

GT: ν παρα

OCR: νπαρα

100%


13

GT: ντα γὰ

OCR: κη’αγλ

50%


14

GT: δοῦνα

OCR: αοὑνα

90%


15

GT: καὶ ὠφυ

OCR: κα] ωὼι*

44.444444444444%


16

GT: α τιμ

OCR: ατἷν

88.888888888889%


17

GT: τουση

OCR: τοὺεὺ

75%


18

GT: ολει

OCR: θαε1

53.333333333333%


19

GT: ἀναιρεῖν

OCR: αναποεμ

68.75%


20

GT: ωι τι βου

OCR: ωγπβ ου

81.25%


21

GT: κρα ηι

OCR: ικρλᾱι]

72%


22

GT: ειν

OCR: (ην >

50%


23

GT: νει

OCR: ν ε]

72.727272727273%


1

GT: ξεργαζόμενοι τὴν

OCR: ξεγγαζ ομε νοιτην

92.063492063492%


2

GT: ἀσφάλειαν ἢ τὴν ἑ

OCR: αεφααωανπῑγῑνε

61.290322580645%


3

GT: αυτῶν παρὰ τῶν

OCR: ,δατωνπλρλτων

80%


4

GT: πολλῶν ἢ τὴν ἐκεί

OCR: πολᾰωνὴἷἠνεκε]

80%


5

GT: νων παρ' ἀλλήλων,

OCR: νωνπσαῥαᾱμιλωλϊ

73.846153846154%


6

GT: ἀλλὰ τὸ φαινόμε

OCR: αλᾰατοὼιννομ ΐ

74.576271186441%


7

GT: νον ἕκαστοι πᾶσιν

OCR: νον εκλετοπταφν

75.757575757576%


8

GT: ἐες· ἱ δὲ

OCR: ε· εε ιδε·

66.666666666667%


9

GT: μύθους μὲν εἰσπιγον

OCR: μυθούεμενθιεπιον

75.675675675676%


10

GT: ἀμέλει καὶ τερατεί

OCR: λμεαθ] κλ] τερλτε]

71.641791044776%


11

GT: ας, οὔτε δὲ τοῖς πρό

OCR: βε ογτσδετοκαἱρο

61.971830985915%


12

GT: τερον ἐδόκουν ἐοι

OCR: τερονεδοκογνεο]

84.848484848485%


13

GT: κότα ταῦτ' εἰσφέρειν

OCR: κοταἵλγτε36 ἧι) ερῶν

60.759493670886%


14

GT: οὔτε σωτηρίας αν

OCR: ουτεεωτὴρ3λεαν

78.787878787879%


15

GT: πολειτείας· σὺν

OCR: ποαεβτεὴιαμ εύν

72.131147540984%


16

GT: δὲ συμπεριφέ

OCR: δεεγμττεγᾱῆιὗὲ

54.237288135593%


17

GT: θαι μὲν ωῖς τ

OCR: θα3μενω3ε ’

65.116279069767%


18

GT: ἐνισχυούσα ,

OCR: εναεχγογσα

61.224489795918%


19

GT: ἅλλα διὰ τὴ

OCR: »κααδιαἷἲἳ

56.410256410256%


20

GT: μαλίαν καὶ

OCR: »λαμανκλμ

66.666666666667%


21

GT: αν ἐπιποεῖν ο

OCR: λνεγιυ[οευκιε

61.538461538462%


22

GT: σεβεῖς ἐδόκουν

OCR: ε θεθκεὸοκούν

69.090909090909%


23

GT: μόνον ἀλλὰ καὶ φε

OCR: μονοναᾱᾰακνὼιε

80.701754385965%


24

GT: νακισταί, ν

OCR: νακμτα] ν

75.675675675676%


25

GT: τίδ εἶπον, τῆς παρ

OCR: πὸζητττ ντἡεπλρ

54.285714285714%


26

GT: ρησίας φιλοσόφω

OCR: μιωαεὼιλοσο φιλ)

56.716417910448%


27

GT: πρεπούσης, οὐδε

OCR: πρεγτογσὶιεογὼῖ

57.142857142857%


28

GT: νός, οὐδ' ἐξ ἀπόπτου

OCR: νοεούαιεέαποπτοὑ

74.666666666667%


29

GT: τὰ δοκοῦντα περὶ θε

OCR: ταδοκογνγαιπερμε

78.87323943662%


30

GT: ῶν Ἐπικούρωι συν

OCR: ωνεπηεογρω] σγν

71.641791044776%


31

GT: εῖδον, οὐδ' ἔλεγον.

OCR: ε]δον ουδεικεγον

81.967213114754%


32

GT: καὶ διεπράττοντο

OCR: κα1ὸ36πραττοντο

83.582089552239%


1

GT: δεινοὺς ὑπολή

OCR: ,δεύνογεὑσῑολὴ

65.454545454545%


2

GT: ψονται τυράννους.

OCR: ψοντντυραννου(

87.323943661972%


3

GT: καὶ μάλιστ' αὐτοὶ

OCR: μμαλις ’ῖσαυ το]

66.666666666667%


4

GT: δι' ἃ συνοίδασιν

OCR: διαεγνοπδαων

65.454545454545%


5

GT: αὑτοῖς μεγάλας ἐ

OCR: α’γτοιεμΐγλᾰαεε

58.823529411765%


6

GT: ξ αὐτῶν συμφο

OCR: ρ,καγτωνσὺινκξρθ

60.31746031746%


7

GT: ρὰς προσδοκήσου

OCR: γαεπροεδοκγιεογ

56.716417910448%


8

GT: σιν· οὕτω δὲ τό γ' ἐ

OCR: σπνογγυοδστοπε

55.384615384615%


9

GT: φ' ἡμᾶς εἶναι δι' ἣν

OCR: γιμλσσωμωὸυυκι

28.125%


10

GT: οὐκ ἐσχήκασι πίσ

OCR: ογκεσχυικλευήί

63.768115942029%


11

GT: τιν οὐδὲν ἂν πράτ

OCR: τω ογδε νλνπρατ

78.125%


12

GT: τοιεν. οἱ δὲ πειθ

OCR: το)ενο]δεπε]θ

81.481481481481%


13

GT: τες οἷς ἐχρησμω

OCR: τεεοιεεχρἡιεμε

64.615384615385%


14

GT: δήσαμεν περὶ θε

OCR: ,δτἰεἇμενπερῦθὲ

75%


15

GT: ῶν πρῶτον μὲν

OCR: ων προοἷγονμεν

74.074074074074%


16

GT: ὡς θνητοὶ μειμε

OCR: ωσθντιτωμθμε

59.649122807018%


17

GT: θαι τὴν ἐκείνων

OCR: θμηιτὶπνεκθὶνων

80.645161290323%


18

GT: εὐδαιδαιμονίαν

OCR: εγδα1αιφ3μον ι αν

75.862068965517%


19

GT: θελήσουσιν, ὥστ', ἐ

OCR: θσνιεογωω ωετᾱ

50.746268656716%


20

GT: πειδήπερ ἐξ ἀβλα

OCR: πειαιὴττερεξαβᾰλ

79.411764705882%


21

GT: βίας ἐθεωρεῖτο τος

OCR: 33αεεωεωῠε1τοτ( ε

61.971830985915%


22

GT: πᾶσιν ἐρχομένη,

OCR: πιμκωνσγχομίνῑἷ

53.731343283582%


23

GT: μάλιστα φιλοτιμή

OCR: μανωαὼι] αοτ] »νυτ

55.882352941176%


24

GT: σονται πᾶσιν αὑ

OCR: σοντρ3πλ61ναυ>

67.796610169492%


25

GT: τοὺς παρέχειν ἀ

OCR: ,τογστταρίχθνα

73.846153846154%


26

GT: λύπους, ὅσ ἑ

OCR: λὑπουεοε ε

72.727272727273%


27

GT: αυτοῖς, ἔπειτα δ'

OCR: ῥγτοκ εγτεγγλδ

54.237288135593%


28

GT: οὕτω μεπρε

OCR: ογτωμς τρε

75.555555555556%


29

GT: πεῖς θήσν ἀν

OCR: πεμϊθιῑΐ νλμ

58.823529411765%


1

GT: α μυκτῆ

OCR: ,αμυκἳἦ

78.571428571429%


2

GT: ὰρ ἠξιώ

OCR: «αργῑῑῐἷω

64.705882352941%


3

GT: πολὺ τοῦ

OCR: ττοαγ,ιογ

40%


4

GT: εμόνος

OCR: εμον ο σ

92.307692307692%


5

GT: ποβεβη

OCR: ποβεβὴ

100%


6

GT: , ντο δέον

OCR: ντοδεον

96.774193548387%


7

GT: βάνειν

OCR: βαν (ην

78.260869565217%


8

GT: ουν ἐνο

OCR: ’“ ὀύν θνο

66.666666666667%


9

GT: τοῖς μετ'

OCR: γωεμεῑ

46.666666666667%


10

GT: ωσαι διε

OCR: ωε») αμε

53.333333333333%


11

GT: το περαίτε

OCR: ὀπερα1τε

85%


12

GT: ἐπίτηκτον

OCR: επ1ἷἷἴ3<τον

74.418604651163%


13

GT: ροσοργιζε

OCR: ιοεοργ1ζ<5

56.410256410256%


14

GT: χλευαζον·

OCR: ῖᾰεύαον

62.857142857143%


15

GT: δε τούτοις

OCR: αιθτοὑτοκ

71.428571428571%


16

GT: ιποὶ διω

OCR: 41]τ<)]λ>] ω

37.5%


17

GT: ν οὔτε σω

OCR: κ] ογτεσω

80%


18

GT: αρήσετα

OCR: αργι εετλ

68.571428571429%


19

GT: ν φιλίαν

OCR: ν 51)]μλν

51.851851851852%


20

GT: ὅθεν ἔ

OCR: οθεν ε

100%


21

GT: αὐτῶν

OCR: λυτων

80%


22

GT: ης κέν

OCR: ἓεωζ θν

33.333333333333%


23

GT: λλέγεσ

OCR: λλεγες

92.307692307692%


24

GT: , ημόνιον

OCR: ἲμον] ον

78.571428571429%


25

GT: ς ἀνήιήρουν

OCR: (ανῑἳρούν

76.190476190476%


26

GT: ν· εἰπὼν μ

OCR: αεντωνμ

77.41935483871%


27

GT: οὐ μαχόμε

OCR: 3ὑμλ><ομ<τ

51.428571428571%


28

GT: ντο, γείνε

OCR: αὗὁγσπνε

48.648648648649%


29

GT: ἅπαν ἐφαί

OCR: ,καπλνεώιν

66.666666666667%


1

GT: νετο καὶ διὰ τοῦ

OCR: ν εῖτο καιδδατοὑ

90%


2

GT: τ' οὐκ ἔπειθεν·

OCR: του 3<επθ1θεν

77.551020408163%


3

GT: τ δ' ἦν πολὺς ἐν

OCR: τ δμμπολύεεν

78.43137254902%


4

GT: τοῖς ὄχλοις Σωκρά

OCR: τοπῑ οχαωσεῖωκρα

73.684210526316%


5

GT: της, δέον καὶ τοῖς

OCR: τηεαιεονκαποαε

66.666666666667%


6

GT: ἐπάγουσιν τὸν οὐ

OCR: επαγογωνγονοὑ

74.193548387097%


7

GT: κ ἀπ' ἐμοῦ σκεά

OCR: κλττΐμούεκε ,α

63.157894736842%


8

GT: σεις ; λόγον πρόχει

OCR: εεαελι γονπροχε]

73.529411764706%


9

GT: ρον ἔχειν· καὶ π

OCR: ρονεχθν κλητ

80.769230769231%


10

GT: λοὺ διηρέθιζε

OCR: ᾱογ δυτρεθδζε

65.384615384615%


11

GT: καὶ πολειτιε τ

OCR: κλη[ολωτ] ε]

54.166666666667%


12

GT: ἐπανηιηρεῖτο τ

OCR: επανῐἷρ61τοτ

79.310344827586%


13

GT: Ο#29 μενείας, ἐξ ὧν

OCR: οιμθνεμκεῒζὲῐῖωικ]

32.876712328767%


14

GT: τῶ ρόνωι τὸ μ

OCR: ’ χ ρονωγγομ

70.833333333333%


15

GT: σ συνηθροίσθ,

OCR: σ “ εὑνᾱτθρωεθ

59.649122807018%


16

GT: πάσηιη προφάσει

OCR: παεπιπροφλεε]

75%


17

GT: δυάμενο ῆ

OCR: ,δξυ αμενο 3ἴ

84.210526315789%


18

GT: θαι· καὶ διότι τοι

OCR: θλπ<α3δ3οτ3το1

60.714285714286%


19

GT: αύτην τἀκεῖνα

OCR: λγτντνἳακεω»

55.555555555556%


20

GT: πάντα προμο

OCR: παντα] ρομο

91.304347826087%


21

GT: λογοῦσιν

OCR: λοσογσπν

55.555555555556%


22

GT: μοι τὸ δεδι

OCR: μ ουγοδε δ]

75.675675675676%


23

GT: διὰ τὸ καινὰ

OCR: ,δ3ατο κλωνκαῑ

63.829787234043%


24

GT: μόνια ρεισάγειν

OCR: μονμχ ρεμαγθν

71.428571428571%


25

GT: προσκεκόφθαι καὶ

OCR: προεκσκοὼιωμκπκω

55.555555555556%


26

GT: παντελῶς· ἄλ

OCR: ὲπαντεᾱοοε λα

65.30612244898%


27

GT: λως δὲ καὶ παρα

OCR: λωσαεκα1πῶρα

75.862068965517%


28

GT: λογώτατόν γε τὸ

OCR: λογωτλτοντετο

86.666666666667%


1

GT: υ

OCR: εετλμεν ν

20%


2

GT: τ

OCR: τοε αὑτε π)

26.086956521739%


3

GT: τ

OCR: καε ταεν κιτα

22.222222222222%


4

GT: α

OCR: γιἳ ε πολ σογ

8.3333333333333%


5

GT: ε

OCR: ,ραγμο «3)

11.111111111111%


6

GT: ν

OCR: εῑμ (ζνγι επθρ

14.814814814815%


7

GT: κ

OCR: αῑτπε κ ’ἀ

19.047619047619%


8

GT: σε

OCR: ’ῑαιοον υγ α

22.222222222222%


9

GT: τοσ

OCR: δἱἶ τούδὶαιλλ

41.176470588235%


10

GT: δε

OCR: «ιααᾱακκ 6 ιαν

14.814814814815%


11

GT: λατ

OCR: τα ’υτὰ ·ω(ἶ

19.354838709677%


12

GT: Ξ#29 ψηφ

OCR: ἷοᾱαπν ἧηο

31.25%


13

GT: μεν

OCR: κλε ρογ

42.105263157895%


14

GT: πο

OCR: (ξγωεττ θκλ]

21.428571428571%


15

GT: αειφ

OCR: (ξπε ’

30%


16

GT: τωιφ

OCR: μρ1αε (ξοχ

27.586206896552%


17

GT: το

OCR: αερρε μεν

26.086956521739%


18

GT: ἀφθ

OCR: 4661( απ’ί]

33.333333333333%


19

GT: σ ναια

OCR: ού] ν

42.105263157895%


20

GT: απ

OCR: (λδν ὀ

14.285714285714%


21

GT: ντο

OCR: αεοὑ ξναι)

25%


22

GT: δεεσα

OCR: ,υτβκεε ᾱνὰ

43.75%


23

GT: διαμεινα

OCR: εελνχκ α ο

30.30303030303%


24

GT: ς συνβέηκεν

OCR: ἶ εύνβ( γῑ κκν

57.777777777778%


25

GT: επιστομειοτα

OCR: επτκτομετα

80.769230769231%


26

GT: στων ἁπάν

OCR: ετωναγῑαν

63.414634146341%


27

GT: ν καὶ διὰ τοὺς ἀ

OCR: νκα3δ3ατοὑεἆια

71.698113207547%


28

GT: θόνου τους

OCR: θονοὺ οὑε

73.684210526316%


1

GT: τους

OCR: ἶγούε

36.363636363636%


2

GT: ἕναι δὲ ὀ

OCR: ενᾱιδεο

100%


3

GT: καὶ ὀδόν

OCR: κα] 02)οε

53.846153846154%


4

GT: χούσας

OCR: χογερκί

54.545454545455%


5

GT: χύλος ἐν

OCR: χύᾰοοεῠ

58.823529411765%


6

GT: λέγει καὶ

OCR: λεσεικα]

75%


7

GT: μιον ποι

OCR: μιονπι· οι

88.235294117647%


8

GT: δ᾽ οὖν Ἡσι

OCR: αιογνσσοπρ

42.857142857143%


9

GT: Φόρκου γε

OCR: δορκουγε

86.486486486486%


1

GT: νυσθαι

OCR: νγσορωι

51.612903225806%


2

GT: νιοι κατὰ

OCR: δδοικατα

88.235294117647%


3

GT: κον, Ἀριστο

OCR: κοναρλεἷὄ

73.170731707317%


4

GT: τὸν πλεῦ

OCR: πονπινεύ

80%


5

GT: ν καὶ τὰς

OCR: νκνταε

68.965517241379%


6

GT: Τὸν Πρω

OCR: τὁν πρω

84.848484848485%


7

GT: ιν Ὅμη

OCR: ιν ομη

100%


8

GT: άφει·

OCR: ,αὼι ε,ι

66.666666666667%


1

GT: μετάς,

OCR: μετ’ἀρ

78.571428571429%


2

GT: ωτέρας ὡς Ἄ

OCR: ωτθραευυω

68.085106382979%


3

GT: μιν καὶ Ἀθη

OCR: μῑνκαλαθη]

91.891891891892%


4

GT: καὶ Εἰρήνην

OCR: κνεδρηνην

85%


5

GT: κην. Ἀλλ᾽ ἐπ

OCR: κὲτν »μθη

46.153846153846%


6

GT: τοὺς γενητ

OCR: τοὑεγε ,νδ(το

75.555555555556%


7

GT: ους καὶ τικτο

OCR: ουσκαδτδκγο

78.43137254902%


8

GT: νους ὑπὸ θεῶ

OCR: ν οτίε γπο θ σ ι»,

61.538461538462%


9

GT: ρεισήχασιν

OCR: ἒς κ ,ηἁᾱε ] ν

31.818181818182%


1

GT: αγιδ μ

OCR: ἁιῑἶδκ ιμ

59.259259259259%


2

GT: νιοι δὲ τὴν Ἀ

OCR: ν101δετκνλ

66.666666666667%


3

GT: ᾶν Παλλάδα

OCR: αντῒαλλαδα

86.363636363636%


4

GT: αί φασιν ὅτι Πα

OCR: νὼιρεπκοἳδπλ

36.363636363636%


5

GT: δα τὴν Παλαμ

OCR: δατψεντταμμ

66.666666666667%


6

GT: νος ἑαυτῆς ὀπ

OCR: νοσεαγτψτεοττ

71.186440677966%


7

GT: δὸν οὖσαν ἄκο

OCR: δον ογσμαἱσι

68.085106382979%


8

GT: σα δέφθειρεν.

OCR: εαδ εφθεψεν

79.166666666667%


9

GT: Τοὺς ἐταρτά

OCR: το υ( σταρ τα

86.274509803922%


1

GT: νπολ

OCR: νποᾰ

88.888888888889%


2

GT: ογυο ισπερι

OCR: ο γκ κ δ σπερλ

76.595744680851%


3

GT: μεταβαίνειν καὶ

OCR: μεταβαδνθδν κα*

84.210526315789%


4

GT: μὴ μαθόντα χάριν

OCR: μῖνι»φῦ θν τσᾰχαρμν

66.666666666667%


5

GT: ἔχειν τοῖς προγεγό

OCR: εχ ελντοδ ω π ,ρ ογεγο

90.666666666667%


6

GT: νοσιν ἀγαθοῖς καὶ

OCR: νο οδναγαθ οδεκά]

67.741935483871%


7

GT: πρὸς τὰς ἀλγηδόνας

OCR: πξοε ’.ἰα σἄιλγὰτδοναο

59.259259259259%


8

GT: τὰς φυσικὰς εὐρωσ

OCR: ταε φγεικθὰισεγρωε

60.759493670886%


9

GT: τεῖν καὶ τοῦ θανά

OCR: τὲδνκᾶντογθανα

83.870967741935%


1

GT: λλων

OCR: λλων

100%


2

GT: και φησιν

OCR: <αιφηαν

75%


3

GT: καῖ περι

OCR: ψελλι περ]

66.666666666667%


4

GT: σαι Ἄνδρω

OCR: εαιανὸρα

66.666666666667%


5

GT: υνγενικοῖς.

OCR: γνγενωε ω ε

46.511627906977%


6

GT: ης δὲ καὶ

OCR: ,ης δεκα)

86.666666666667%


7

GT: λος δου ὑ

OCR: «ο εαιογέπ

33.333333333333%


8

GT: ωνπο

OCR:

0%


1

GT: πρ

OCR: πρε

85.714285714286%


2

GT: ἄκοντο

OCR: ακ οντε

92.307692307692%


3

GT: ος Φερεκύδ

OCR: ο σ φ ερ εᾱεεγώ

70.833333333333%


4

GT: τατοξευθέν

OCR: τατοξεὑθθ»

84.444444444444%


5

GT: λευτῆσαί φη

OCR: λεὑἶἡενερρ

43.478260869565%


6

GT: ρίωνα δὲ Ὅμ

OCR: ρ] ωναὸ ε εν ἴ.

71.428571428571%


7

GT: λέγει καὶ ὁ τὴ

OCR: αεγεδκαιετὶ

76.595744680851%


8

GT: νυάδα γράψ

OCR: ογ α δαπξαῠ

65%


1

GT: τις ὑ

OCR: ’ξγιεύδ

23.076923076923%


2

GT: θελχ

OCR: · θεᾰχ

80%


3

GT: σειν αὐτά

OCR: σ σλναὺτὰ

78.947368421053%


4

GT: Ὀδυσσεὺ

OCR: οδρὲε ε εγ

47.058823529412%


5

GT: πλευσεν

OCR: πλθυεθν

78.787878787879%


6

GT: μνισθῆν

OCR: μνισθὴν

100%


7

GT: νεῖν καθ

OCR: ν (ζδνκαθ

82.758620689655%


8

GT: τετ

OCR: τχ. ,ιθτ

60.869565217391%


1

GT: σει, λον δ' εἰκ

OCR: εεἇι κ λυνδετ·

54.166666666667%


2

GT: τως διὰ τὸ σπεύδε

OCR: τωσδσατοεπεύδκ

77.142857142857%


3

GT: α δου μὴ φανῶ

OCR: αδοὺ κπεσρανω

68%


4

GT: λὺν προσεδρεῦ

OCR: κ’γ γσροεεδρε’υ

61.290322580645%


5

GT: τοιούτοις χρόνον

OCR: τοδουτοᾰεχρονον

84.507042253521%


6

GT: ἀπώμοτον ὃ λέ

OCR: απωμοἷοιύολε

78.43137254902%


7

GT: ω γεγονέναι· τὸ

OCR: »γθγονεναστ· ο

74.074074074074%


8

GT: γὰρ ἀημένον

OCR: γαἑα πμ θν ον

71.428571428571%


1

GT: θοντ33αι πολ33άκις

OCR: κιποᾱ

45.454545454545%


2

GT: αἰωντοις περια

OCR: α’ωντοιεπ ερῑα

83.870967741935%


3

GT: λεῖν συμφορα, ὡσ

OCR: ᾰεδν ε ύμφορα ως

76.190476190476%


4

GT: #541 οὐκ ἐλάττονας ἀ

OCR: ἱουκεᾰμτἶοναεα

64.615384615385%


5

GT: ναδέχονται ταρα

OCR: ναδθχοντα]τλῡα

87.096774193548%


6

GT: λήθειαν περιεβάλ

OCR: ληθεᾰανπθρ]ε.βᾱλ

87.5%


7

GT: λοντο τοιαύταις,

OCR: ιχεἶίῐχ]“ξ”“ο·ηι().σ)χ,ὶ(ἰηρύζἱ

10%


8

GT: πρὸς τῶι καὶ κατ' ἀν

OCR: προετω3κνκαγαν

69.69696969697%


1

GT: αιπολ

OCR: δγεολ

57.142857142857%


2

GT: ωσπερια

OCR: ω επθρδα

74.285714285714%


3

GT: σης ἀδιίας

OCR: εὴεαδ] [λε

43.243243243243%


4

GT: διόπερ οὐ τὴ

OCR: δοπερογτὼ

75.555555555556%


5

GT: ποχὴν ἀναιρ

OCR: ποχηναναδρ

95.652173913043%


6

GT: τες ἀδικίαν ἀ

OCR: τεελδδκσανα

70.833333333333%


7

GT: τεισάγουσιν ἀ

OCR: τε 1 (ἶ αγούωνα

79.245283018868%


8

GT: τὶ τῆς δικαιο

OCR: πατὴσλκκλίο

66.666666666667%


9

GT: νης, μονὴν δ

OCR: νὲεσμομπωκιαι

53.061224489796%


1

GT: κοσωκαι

OCR: κοκλμ ὑλ]

51.612903225806%


2

GT: νουντξει

OCR: δοὑντ ῑε,ι

83.333333333333%


3

GT: ς ἡμᾶ ακίζου

OCR: ξφεμλ ωεῐῑογ

51.063829787234%


4

GT: , ὅτι τῆς λοίας

OCR: οτιῑῡες κε ιλς

77.777777777778%


5

GT: τηδεύσες ἀπε

OCR: ἶταιῖύσε ῐἇιπρ

59.016393442623%


6

GT: μεαν ἄλλως

OCR: *μξαν αλμως

87.80487804878%


7

GT: οι δοκοῦσιν

OCR: οδδοκοὺεᾰν

78.048780487805%


8

GT: ν μὲν ἡμε

OCR: υμενττμε

60.606060606061%


1

GT: περι

OCR: περ]

84.210526315789%


2

GT: καὶ μηδ

OCR: κνμιτὸ

56%


3

GT: γοντος η

OCR: γοντοωτ

78.787878787879%


4

GT: νοι πάντ

OCR: νοᾱπαντ

93.75%


5

GT: ἀβλαβεῖς,

OCR: λβλλβειε

70.588235294118%


6

GT: βούλησις

OCR: βογκψεεεε

47.368421052632%


7

GT: ῶν κινεῖ

OCR: ωνκιν εξ]

86.666666666667%


8

GT: νουσιν τ

OCR: ν οὺεᾰνὗ

70.967741935484%


1

GT: σα μὲν ἔ

OCR: ,σλμεξνε

82.758620689655%


2

GT: υεντανα

OCR: γεωγλνᾰ

51.612903225806%


3

GT: οῦν Ἄο

OCR: ουνλο

85.714285714286%


4

GT: σν ντ᾽ -

OCR: εν να

45.454545454545%


5

GT: υόν

OCR: υον

100%


6

GT: ν καὶ ὄφ -

OCR: ,λκλιοφ

78.571428571429%


7

GT: ασον·

OCR: λεον

58.823529411765%


8

GT: ὰρ ταύτην

OCR: ληιἳλυτοδν

47.619047619048%


9

GT: νι συν,

OCR: νιευν

75%


10

GT: εμνομέ

OCR: εμνονιε

84.615384615385%


11

GT: πηδῆσα

OCR: πηδηεδ

74.074074074074%


12

GT: υς. Ἡσίοδος

OCR: υε ηειοδοε

61.904761904762%


13

GT: κουσίλαος

OCR: υσουίὶλλοὶ

62.222222222222%


14

GT: ης καὶ Τυφῶ

OCR: οσσκμιτγῶιω

62.745098039216%


15

GT: να Κέρβε

OCR: νλκζερβ ε·

82.352941176471%


16

GT: νατον καὶ

OCR: ,νρτο νκ ῥὶ

74.285714285714%


17

GT: ερατώδη

OCR: ερλτωδῖ(β

73.684210526316%


18

GT: α· τόν ε Ἀε

OCR: ατονγετλε·

64.864864864865%


19

GT: τὸν καθ᾽ Ἡσί

OCR: τονκλθὶε

70%


20

GT: οῦ Προμ

OCR: ουντρομ

83.870967741935%


1

GT: Γέρων ἅλι

OCR: γερωναλᾱ

94.444444444444%


2

GT: τὴς ἀθάν

OCR: ’τὶὗεαθλν

72.222222222222%


3

GT: τεύς. καὶ τ

OCR: τεγσκλᾰτ

70%


4

GT: εγον Φορκ

OCR: εγονῠοῡκ »

88.888888888889%


5

GT: ναι τοῦτον

OCR: νᾱδτουτον

92.682926829268%


6

GT: τινὲς εἰδ

OCR: τὶνε,ἰ ε1δ(

72.222222222222%


7

GT: Φόρκυν, καὶ

OCR: ορὶσγνκλ]

63.414634146341%


8

GT: κου Γραίας

OCR: ,κογι,ραιὰε

71.428571428571%


9

GT: καὶ Ἀκουσίλ

OCR: ,ισαδακουσλλ

79.166666666667%


10

GT: θωνὸν μέν

OCR: θωνονμε..ν

94.444444444444%


11

GT: Γλαιόν

OCR: γᾰαᾱον

83.333333333333%


12

GT: τιον και

OCR: ύᾰονκλ]

68.965517241379%


13

GT: ἐν τοῖς

OCR: (ξντοδω

73.333333333333%


14

GT: μενοις· ἔ

OCR: μενοδω ε

86.666666666667%


15

GT: τῶν θηλει

OCR: ’τωνθῡεαιεᾱεζ

56.521739130435%


16

GT: τὰς μὲν τε

OCR: ἴλομεντε

66.666666666667%


17

GT: εἰσάγουσιν,

OCR: θδ ωαγουωδν

76.595744680851%


18

GT: παρθένους

OCR: παρθεν ουε

88.372093023256%


19

GT: ἀγάμους, τὰ

OCR: αγαμοᾰντλ

68.292682926829%


20

GT: πρεσβυτέρας καὶ

OCR: πῐεεβυτε

54.545454545455%


21

GT: υπτε

OCR: ’υπ τε

88%


1

GT: ἐκ

OCR: ωκ

30.769230769231%


2

GT: των τὴν ἐκ τῆς μ

OCR: ’πωνῗἒεεμ

50.909090909091%


3

GT: ἕτέραν δὲ τὴ

OCR: ετερανδε γ

88.372093023256%


4

GT: τοῦ μηροῦ,

OCR: τογμὶεγογ

52.631578947368%


5

GT: την δὲ τὴ

OCR: τὶενδετη

88.235294117647%


6

GT: ασπασθεὶς ὑ

OCR: λσπαωθειετ

79.166666666667%


7

GT: Τιτάνων Ῥέ

OCR: τλτανωνῗε

80%


8

GT: μέλη συνθε

OCR: μεᾰηεὺνθε

78.947368421053%


9

GT: ἀνεβίωι. καὶ

OCR: »νεβμω κα)

70%


10

GT: Μοψοπία δ᾽ Εὐ

OCR: μοψοαηαδευ

75%


11

GT: ων μολογεῖ

OCR: ω» μοᾰογε)

75.675675675676%


12

GT: τοις· δ᾽ Ὀρ

OCR: τωρ δορ

66.666666666667%


13

GT: καὶ παντά

OCR: κλ)γς,ᾰνὑά

68.421052631579%


14

GT: ἐνδιατρε

OCR: ενδδατρε

91.891891891892%


15

GT: Τὸν δὲ Ἄδω

OCR: γονδ εαδυὸ

75.675675675676%


16

GT: πλεῖστοι τελευ

OCR: πλελ,ιὲωτελὲγ

67.796610169492%


17

GT: τα ποιοῦσιν, αἱ δ

OCR: τλττοιουεδννὸύδ

55.384615384615%


18

GT: βόμεναι πόλεις

OCR: βομενλιγγ ολεἰε

75%


19

GT: πένθουσιν κα

OCR: ἳενθουεδνκαι

72%


20

GT: τον ἐνιαυτόν.

OCR: το») ενιαυτον

86.792452830189%


21

GT: πτιοι δὲ καὶ π

OCR: ,τι τ] θλδ εκλιπ

73.076923076923%


22

GT: ἁπλῶς τοὺς θ

OCR: ῥπλωεἷοἵῦθὶ

50.980392156863%


1

GT: δαρος δέ

OCR: αιλροε δ ἓ

66.666666666667%


2

GT: πὸ Διὸς φο

OCR: ττοαιιοεὼιο

55.813953488372%


3

GT: μὴ τινί πο

OCR: μητινιιῑο

81.081081081081%


4

GT: ὅπλα κατ.

OCR: οττλλκλτ

72.222222222222%


5

GT: Τὸν Ἀσκλ

OCR: ’τονἀωκᾰ

80%


6

GT: πὸ Διὸς κα

OCR: γτ οδ ιοε κβ

70.27027027027%


7

GT: θῆναι γέγρ

OCR: θῒτνλιγεγγ

63.636363636364%


8

GT: σίοδος καὶ

OCR: ε ιοδοωεα

70.27027027027%


9

GT: δρος καὶ Φ

OCR: δρο εκλιέπ

70%


10

GT: ὁ Ἀθηναῖος

OCR: ολ θηναἰοε

68.421052631579%


11

GT: ασσις καὶ Ἄ

OCR: δοειεὶελιλν

27.906976744186%


12

GT: καὶ Ἀκουσ

OCR: κλιλκογα

58.823529411765%


13

GT: Εὐριπίδ

OCR: εγριτγιὰ

68.571428571429%


14

GT: λέγει Ζ

OCR: λεγε) ζ

86.95652173913%


15

GT: ακτὰς πα

OCR: ακταωτύ»

70.27027027027%


16

GT: ἐμόν καὶ ὁ τ

OCR: εμονκαιοτ

85%


1

GT: φεν ὁ

OCR: ὼιεννο

45.454545454545%


2

GT: ποήσα

OCR: ποῖτ ελ

64.285714285714%


3

GT: δης ὁ Ἀ

OCR: δὶτεολ

48%


4

GT: χύλος δ᾽

OCR: . χγλοεδ

56.25%


5

GT: καὶ Εἴβυ

OCR: κλιειβύ

86.666666666667%


6

GT: λέστης

OCR: λεετὶτ(

66.666666666667%


7

GT: τὰς Ἁρπ

OCR: τλῦλνντ

55.555555555556%


8

GT: οὔσας ὑ

OCR: ούελεὺγ

48.275862068966%


9

GT: δῶν

OCR: δων

92.307692307692%


10

GT: καὶ

OCR: κλι

83.333333333333%


11

GT: δε

OCR: δε

100%


12

GT: πολ

OCR: πολ

100%


13

GT: νας ω

OCR: νλευ

63.157894736842%


14

GT: καὶ τ

OCR: «λιτ·

60%


15

GT: τηκ

OCR: ’τηκ

82.352941176471%


16

GT: ι παρ

OCR: ’πλρ

66.666666666667%


17

GT: κασιν. σ Ἐπι

OCR: κλειν σ

55.555555555556%


18

GT: μενίδη

OCR: μενιδή

80%


19

GT: νοῦ καὶ Γ

OCR: νούκλιγ

89.655172413793%


20

GT: τ᾽ εἶναι, Π

OCR: γε1νλ11ι·

34.285714285714%


21

GT: γιον αὐ

OCR: γἷονλυ

84.615384615385%


22

GT: ναί φ

OCR: ναιὼι

73.684210526316%


1

GT: τους

OCR: ’.τοὺε

58.333333333333%


2

GT: δεν

OCR: δει»

71.428571428571%


3

GT: λισσ

OCR: λιες

63.157894736842%


4

GT: της

OCR: τιτε

66.666666666667%


5

GT: ασσ

OCR: λες

40%


6

GT: τιν

OCR: τινι

87.5%


7

GT: ἐξ Οὐ

OCR: εῖογ

50%


8

GT: ωε δι

OCR: ωεδ»

77.777777777778%


9

GT: εκ τω

OCR: εκ τω

100%


10

GT: καιπ

OCR: κλιττ

66.666666666667%


11

GT: οις

OCR: οιεε

53.333333333333%


12

GT: ρο

OCR: ρο

100%


13

GT: εκ τι

OCR: εκἲἳ

70.588235294118%


14

GT: αμορ

OCR: λμορ

88.888888888889%


15

GT: ματ

OCR: μψστ

55.555555555556%


16

GT: φρυγι

OCR: ὼιρύγ.

61.538461538462%


17

GT: τάξα

OCR: τλῖῑ)

57.142857142857%


18

GT: ποιεῖ.

OCR: ποει

85.714285714286%


19

GT: πάντ

OCR: πλνῑ

63.157894736842%


20

GT: τάρ

OCR: τλρ.

82.352941176471%


21

GT: συντο

OCR: εὺνἴγ(

41.666666666667%


1

GT: νῶν θεολόγων

OCR: νωνθεολοτων

87.5%


2

GT: οητῶν, ἐπει

OCR: οητωνεπε]

85.714285714286%


3

GT: άλιστα τούτους

OCR: αλσεταἲογτογε

58.064516129032%


4

GT: ιμιάζουσιν οἱ

OCR: ιμιαζογων ο]

75%


5

GT: αέχοντες ἡ

OCR: α εχοντεεη

87.80487804878%


6

GT: ν ὡς ἀσεβῆ καὶ

OCR: νωεαεεβηκαι

76.595744680851%


7

GT: μφορα τοῖς ἀν

OCR: ,κιὼιορατοσεαν

71.428571428571%


8

GT: ποις δογματι

OCR: ποιεδογματ]

83.333333333333%


9

GT: των. ἀξιοι δ' ε

OCR: τωναξιοιδε

97.777777777778%


10

GT: ανχθίστους

OCR: αν χωῐετογε

57.142857142857%


11

GT: ὡς χορὸν

OCR: μχογον

60%


12

GT: οῦναι πρὸς ὅ

OCR: οὑναὶτγροεο

80.851063829787%


13

GT: χρόνον οὐ τισό

OCR: χρονονογἶῑω

74.074074074074%


14

GT: ἀνωφελὴς ἔσται

OCR: ανωώιεμτεεετλι

67.741935483871%


15

GT: αιτάπασιν οὔτε

OCR: »λταπλεινοὑτε

77.966101694915%


16

GT: κρός. ἐντυγχά

OCR: κγοε εντὑιχλ

67.924528301887%


17

GT: δὲ καὶ τοῖς ἀκρει

OCR: δρκλσγοιεακρει

70.967741935484%


18

GT: ν ἐμ παντὶ μη

OCR: νεμἰτλντᾰμη

80.851063829787%


19

GT: συκοφαντεῖν, ἐ

OCR: ευκοὼιανγθμε

50.909090909091%


20

GT: ν εὕρων ἐνηλα

OCR: ισγρω νενηᾰα

80%


21

GT: ένον ὄνομα. διὰ

OCR: ωνονονομαδὶλ

84%


22

GT: τὸ πλθος ἐκ

OCR: τοπλ θμ 61

68.421052631579%


1

GT: ὧν οὐκ εἰσὶν ἕτερα

OCR: τνοὑκ ειεινετεγ»,

74.626865671642%


2

GT: μείζους, οὐδ' ἀλλα

OCR: μωζογεογδαᾰλα

57.627118644068%


3

GT: τὸν αὐτῶν κέ

OCR: τοναγτωνκ ε’,

80%


4

GT: δος οὐδὲν λαβεῖ

OCR: δοε ογδ στνλαβ θ]

59.649122807018%


5

GT: δυνατὸν ἐξ οὐδε

OCR: δγναἴονεξὄὺδ στ

66.666666666667%


6

GT: μιᾶς ἀπολαύσεως.

OCR: μίαεαττολλγεστωε,

54.054054054054%


7

GT: περὶ δὲ τούτων καὶ

OCR: γεεριδσττιογτωικικλῑ

63.414634146341%


8

GT: φόβος ἀεὶ κατέχει

OCR: ὼιοβοεαεπκατεχθ

71.641791044776%


9

GT: δεινὸς αὐτοὺς, ἂν

OCR: δ εὶν ο ελγτογεμκ

58.064516129032%


10

GT: καὶ διὰ βίου λανθά

OCR: κλ1δια81ούλαν θα

77.966101694915%


11

GT: νω, μυ δύ

OCR: νω «ὺδυ

73.333333333333%


12

GT: νασθαι περὶ

OCR: ναεθαῑγτθῡδ

69.565217391304%


13

GT: του πίστιν λ

OCR: τούπτισπνλ

82.352941176471%


14

GT: βεῖν. ἄλλως δὲ καὶ

OCR: βειν αλλωεαιστκλς

68.65671641791%


15

GT: πάντες οἱ πράτ

OCR: παντεεοσιιρατ

78.688524590164%


16

GT: τοντες ἄδικα καὶ

OCR: τοντεεαδικακα]

86.666666666667%


17

GT: πονηροὶ κοινῶς οὐ

OCR: πονηγοικων ωεογ

55.384615384615%


18

GT: κ εἰ μὴ βλάπτουσιν

OCR: κεῑμηβλλπ τογειικ]

75.36231884058%


19

GT: οἱ θεοί, καὶ δὴ νομί

OCR: ο]θεο)3<>δδ)τνομι

63.333333333333%


20

GT: ζουσιν αὐτοὺς οὐκ ἐ

OCR: ζοἶγζὶπναὑἷούεούκε

61.538461538462%


21

GT: νοχλεῖν, ἀλλὰ περ

OCR: νοκλεαναλλαγῑεηῡ

65.625%


22

GT: πολλαῖς συνέχονται ταραχαῖς

OCR: θον ’ὗ ακις

25%


1

GT: εν Ἄμμωνα

OCR: θν μμωνα

87.5%


2

GT: νυσον εἶναι, τὸν

OCR: ον (ἓ δναδτον

73.076923076923%


3

GT: Ἄμμω Ἀπόλ

OCR: »φωκήωαπτολ

56.521739130435%


4

GT: σίμβροτος.

OCR: ε ιμβρ ο το σ

81.818181818182%


5

GT: δ᾽ ἐν Ἡλιά

OCR: δενᾶτλια

70.27027027027%


6

GT: σιν τὸν Δία καὶ αἰθέ

OCR: μαἃιαηιμ θ ε·

53.571428571429%


7

GT: καὶ γῆν καὶ

OCR: (αιπ(νέα δ

50%


8

GT: ν καὶ τὰ πάν

OCR: ακαδταγῡὸὼὶ

69.767441860465%


9

GT: πὲρ τὰ πάν

OCR: τε] τατταν

73.170731707317%


10

GT: λῆς δ᾽ ἐν Μυ

OCR: μσδθνμγ

54.054054054054%


11

GT: τὸν Δία καὶ

OCR: τ θνλαιαἃια)

73.170731707317%


12

GT: ν Ἡλιωπὸν

OCR: νὶτλιωπτον

80.952380952381%


13

GT: ν Αἰγίσθωι

OCR: ’ζ’λλ γις θ ωδ

65.217391304348%


14

GT: όνον, ἐν Οἰ

OCR: θν ον (ζ’νο)

64.864864864865%


15

GT: ὸν Δία Ὁμ

OCR: ονδσλομ

66.666666666667%


16

GT: δ᾽ Ἥλιον Ἀ

OCR: μῶιτᾰ] ονᾱ

47.368421052632%


17

GT: λάντα

OCR: ᾰανὓααψ

69.230769230769%


1

GT: αὐτὴν Ἑστίαι,

OCR: αυτπν θ( τἱ ν

64%


2

GT: καὶ Σοφοκλῆς ἐ

OCR: μ] σ 05)) ομλγ( σε

30.769230769231%


3

GT: χωι τὴν γῆν μ

OCR: χω] ἶἷτνγηνμὲ

85.714285714286%


4

GT: ρα τῶν θεῶν φη,

OCR: ρατωνεεωνψν

83.018867924528%


5

GT: ἐν Τριπτολέμ

OCR: θν τριπτολεμ(

92.592592592593%


6

GT: καὶ Ἑστίαν εἶν,

OCR: ,γελιεστ ιᾱν ειικ

79.310344827586%


7

GT: Κλείδημος δὲ

OCR: κλθἰδπμοεδε

73.913043478261%


8

GT: μητέρα θεῶν

OCR: μπτθρᾰθ (ἓωνε

77.551020408163%


9

GT: κἂν τοῖς ἱεροῖς λ

OCR: καντοισιε,ρωσλ

81.25%


10

GT: γοις τινὲς ἐξεν

OCR: τοιετδνεεεῑὲεκ

50%


11

GT: χασιν, Μελανι

OCR: καλ σωκ) μθδάνν

52.830188679245%


12

GT: δης δὲ Δήμετρ

OCR: μσδεδπικωτιΐ

52.631578947368%


13

GT: μητέρα θεῶν φ

OCR: μδττερᾰθ εων ε·

76.363636363636%


14

GT: σιν μίαν ὑπάρχ

OCR: ε] νμᾰα νὑπαρχ

85.185185185185%


15

GT: καὶ Τελέσ

OCR: ,κλωπελ σ, σ.

58.536585365854%


16

GT: ς γονας τ

OCR: εγονσδ ε τ(

61.111111111111%


17

GT: αὶ Ῥέαν σ

OCR: αᾰρεαδκπκιε*

56.410256410256%


1

GT: τοῖς κατορχο

OCR: τοισκατοῐχο

85.185185185185%


2

GT: οις τὰ νομιζόμε

OCR: ἤρη,αν ωνω ζομο

53.571428571429%


3

GT: · τινὲς δέ φασιν

OCR: πν (ἒσδ εὼιαι σ ι ν

75.862068965517%


4

GT: ῦ καὶ τάφον ἐν Ἴ

OCR: νκαιττἀφ ονονῑ

82.142857142857%


5

GT: ίκνυσθαι. Στη

OCR: κκνγς θάι εγή

53.846153846154%


6

GT: ς δ᾽ ἐν Ὀρεστεί

OCR: εδ εν ορ θετεἲ

74.074074074074%


7

GT: ακολουθήσας

OCR: ακοᾰουθπωαε

72%


8

GT: δω τὴν Ἀγαμέ

OCR: τωτγπναγαμε*

77.551020408163%


9

GT: φιγένειαν εἶ

OCR: ῥηγεμι (ξλαν θι

68.085106382979%


10

GT: ν Ἑκάτην νῦν

OCR: νθκαπὲτννυν

78.260869565217%


11

GT: ομένην ερὶ

OCR: ομ ενπν εβδ

68.421052631579%


12

GT: δίαν θεραύε

OCR: αδανρλσπ,δ νε

58.333333333333%


13

GT: κατὰ δέ τινας

OCR: σαταδσιδναε

68%


14

GT: α καὶ ἀνθρώ

OCR: καμσαιδδανεῥω

60.869565217391%


15

GT: τάφον εἶδ

OCR: ’τι»κερ <>ν εδδ

57.777777777778%


16

GT: ῆι π Μ

OCR: γτῑιξὲὃ μ(

20%


1

GT: τας

OCR: ταε

66.666666666667%


2

GT: τας

OCR: ’.ἰαε

22.222222222222%


3

GT: παρ

OCR: τγαρ

77.777777777778%


4

GT: κεικα

OCR: 3< (ἑωίβ

26.086956521739%


5

GT: των

OCR: τω ν

100%


6

GT: λονο

OCR: λον ο

100%


7

GT: Αἰσχύ

OCR: νο( “

19.047619047619%


8

GT: αμα

OCR: αμ»

66.666666666667%


9

GT: τινες

OCR: ’.τδ ν εξ(

57.142857142857%


10

GT: τασγσ

OCR: ταε γ(

60.869565217391%


11

GT: λέγουσ

OCR: λ εγοὺε

76.923076923077%


12

GT: ἑκουσί

OCR: ε3< ογῦῐ

60%


1

GT: λῶν θεῶν

OCR: ᾰωνθθων

80%


2

GT: χου τὰ περ

OCR: χουὑατῐἑρ

86.363636363636%


3

GT: λασθέντων

OCR: αμε) (ἰνἥμἶ

41.025641025641%


4

GT: νων ἐκ τοῦ

OCR: νωνεέτγου

78.048780487805%


5

GT: φησὶν ἐκ Π

OCR: ξρπἓἀν θκτὓ(

54.545454545455%


6

GT: περὶ αὐτὸν

OCR: π σ,ρλαυἱγ ον

68.085106382979%


7

GT: Πελαγονία

OCR: πελαγονά

86.486486486486%


8

GT: ἀξιὸν ποτα

OCR: ασᾰονξὓο τα’

71.111111111111%


9

GT: τὴν Παιον

OCR: ’πγτδκι ττλᾰον

53.061224489796%


10

GT: τελευτήσ

OCR: πσλεὑτπο

65%


11

GT: φῆναι, τ

OCR: φπν αλ· κν τ

61.111111111111%


12

GT: δείκν

OCR: δεδκν

90%


13

GT: περὶ τὸ

OCR: περ] τε)

80%


14

GT: γίζειν α

OCR: πζθδνα

59.259259259259%


15

GT: αυτὸν δ

OCR: »κγ τονᾰ

62.068965517241%


16

GT: βοῦ

OCR: βογ

66.666666666667%


1

GT: ᾶν πολεμικὴν

OCR: λν ποᾰεμλκην,

85.106382978723%


2

GT: ιὰ τὸ τῶν Ἀμαζ

OCR: ιατο ττωνᾰᾱμκχζ

80.701754385965%


3

GT: ων μίαν γεγονέν

OCR: ωνμάνγεἴον εγκ

80%


4

GT: ῶν δ᾽ Ἀπόλλω τόξο

OCR: λνδαἱγολᾱωἷοῖς

53.125%


5

GT: ν ἔχοντα ποιεῖν ὅ

OCR: ’νθχον τλἠὂδ ειν ε

75%


6

GT: κύθης ἦν, ἀγέν

OCR: ζ υ θη εμγθν

63.636363636364%


7

GT: δ᾽ ἐπεὶ νέος ἐτε

OCR: δθγτεδν ες) ζωιγρ

27.692307692308%


8

GT: ὶ τὸν ὀμφαλὸν τὸ

OCR: ’ῐ’τὀν ομ αλοντο

83.870967741935%


9

GT: Πυθῶνι φο

OCR: πύθ ων ’ ώιω

71.428571428571%


10

GT: ρχειν ῦ καὶ

OCR: ..ρχ ε· 1 ν ὺκν

78.048780487805%


11

GT: διετ κα

OCR: δ] ετ θαε

74.074074074074%


12

GT: ζόμενόγωι μ

OCR: ζὁμεν ογωιμ

88.372093023256%


13

GT: θῶνι, κατ᾽ ἀλήθε

OCR: θ (νν ᾰκαύμγθε

64.150943396226%


14

GT: δ᾽ ἐκείνωι γεί

OCR: ᾰθκ εη ν ω ,ι γθ]

68%


15

GT: , τὸν αὐτὸν

OCR: ἶὃναυύο ν

73.684210526316%


16

GT: λω κ 33

OCR: χωζρτ]

33.333333333333%


1

GT: ινον. Ὅμηρος

OCR: λνον ομᾰἓροο

73.913043478261%


2

GT: είατα πείρα

OCR: (ξιαὺαγγθλρα

68.085106382979%


3

GT: καὶ πόντοι

OCR: κᾰτμξιονἷὄδ

60.46511627907%


4

GT: πετός τε

OCR: πθἴὄεἷε

48.484848484848%


5

GT: ε ἥμενοι οὐ

OCR: ε ημενοδου

89.473684210526%


6

GT: περείονος

OCR: περ εα ονοε

82.926829268293%


7

GT: σι, βαθὺς δέ

OCR: ειβαθὑεδε

71.794871794872%


8

GT: αρος ἀμφίς

OCR: αρο εαμφιο

76.190476190476%


9

GT: ὅπου Κρό

OCR: οπιουκρο

94.444444444444%


10

GT: καθεῖσε καὶ

OCR: καθ (ἔπεσι,μ

65.116279069767%


11

GT: οιο θαλάσ

OCR: 310 θαᾱᾰς

58.064516129032%


12

GT: . ος δὲ κατα

OCR: ω σδσκλτα

61.538461538462%


13

GT: ήσας ζμερ

OCR: πγσσδεζ μερ

65.116279069767%


14

GT: εντα ποι

OCR: λεὲν ταποδε

78.947368421053%


15

GT: τά τε στυ

OCR: τατθ ετυ

86.486486486486%


16

GT: περ λ

OCR: πγερλ

90.909090909091%


1

GT: λεις

OCR: κε’,πε

45.454545454545%


2

GT: νδιατηνπα

OCR: νδιαἴῑτκπμ

76.190476190476%


3

GT: τουσαττιαν

OCR: τοῖσμτπιν

73.469387755102%


4

GT: τιαις ἄλλαις ἀλ

OCR: τδα1ῢαπκλν εαᾰ

26.229508196721%


5

GT: δόσιν ψυχῆς

OCR: [ξμς ι νῠύχίεε

65.384615384615%


6

GT: μένους, οἵαις

OCR: α ενοὑε ο] »κίε

48%


7

GT: οἱ παμπονη

OCR: ’“ δ εδγιάικλτῑονιῒ·

43.75%


8

GT: τατοι, τόπον ἐσ

OCR: τατιολἷοπγον (ἐς

80%


9

GT: ν ἀνθρώπων οὐ

OCR: ναν θρωπτωνοὑ

90.909090909091%


10

GT: καταλελοιπότων

OCR: καταᾰελκ οᾱποτωικι

82.857142857143%


11

GT: πρὸς ἀσεβείαν.

OCR: προφκε· θβ (ῑιαν

74.576271186441%


12

GT: ολέμηαν το

OCR: ολεμγ ντε

83.333333333333%


13

GT: υν πολλάκις π

OCR: γνποπκᾱκμπεᾰ(ἶ 1

56.140350877193%


14

GT: λήλους ὡς Στ

OCR: κνεᾱκογσωεε ’.τ

39.285714285714%


15

GT: ροέγε

OCR: 1 ρίν θγ(

56%


16

GT: σεις μετὰ

OCR: ’ἲ 6.) ι τ ε’μετα

60.869565217391%


17

GT: ς παρθένου

OCR: ιι γτμρ θ θν ογ >·<

52%


18

GT: πρὸς τὸν Δία· καὶ

OCR: πρ ο (τ τπ ονδλα ,κβή

69.69696969697%


19

GT: τὴν Τιτανομα

OCR: τηντιταν ομλ

96%


20

GT: αν τὴν Διὸς μά

OCR: αν τγιγνδ] 0 φμα

72%


21

GT: ην πρὸς Τιτᾶ

OCR: 3ῑν γγρ ο ε ’τιὲ ’ῑλ

48.275862068966%


1

GT: χν πο

OCR: α ι, λιιτο

30.769230769231%


2

GT: έμεν ἀεί, Ζ

OCR: θμεναε] ’ζ

74.285714285714%


3

GT: ὑπουρανίω

OCR: ύῑγογρανδω]

65.217391304348%


4

GT: θέρι καὶ νεφ,

OCR: θ σωκφωπιε εξ

36%


5

GT: Ἅιδης δὲ σὺν

OCR: ηδπ οδθε ύν

52.380952380952%


6

GT: ποχθονίοις

OCR: ποχθονδ 016

71.428571428571%


7

GT: σιν ζόφον ἠ

OCR: εδν 20 ψωμτ

25.641025641026%


8

GT: τα· διὸ κἂν

OCR: τα λδωφ ν

52.941176470588%


9

GT: έν τις τις ὑπ

OCR: εντδ ε τδευγγ

60%


10

GT: φοβουμένω

OCR: οε) ογμ ενυυ

61.904761904762%


11

GT: μηρον μ

OCR: μηρονμ

100%


12

GT: ἀναρραγεί

OCR: αναμαγθ

64.705882352941%


13

GT: φωτὸς με.

OCR: ωτοεμε

72.727272727273%


14

GT: καὶ παντο

OCR: ψδπανύψ

55.555555555556%


15

GT: διμωρί

OCR: δ >μυὸγᾰ

57.142857142857%


16

GT: εισήχασιν

OCR: θ]ε]τ>σλ>·ῖ1ν“

44.897959183673%


17

GT: οὺς συνεχομ

OCR: ούοεὺνεχομ’

69.387755102041%


18

GT: οἷον Αἰσχύλο

OCR: (μοναδεᾰύᾰο

55.31914893617%


19

GT: ἐν Πρηθε

OCR: θνηρ( ωτθε

54.054054054054%


20

GT: σιν τὸνηρ

OCR: (τωτο νηρ

73.684210526316%


1

GT: ὁ Ζεὺ

OCR: κοζῑεε

38.095238095238%


2

GT: ν τὴν κεφ

OCR: κι τηνλσεξβ

57.894736842105%


3

GT: ν ὑὸ Ἡφαίστου

OCR: ν γογτφμκ] ε του

65.454545454545%


4

GT: ιαιρεῖται, κατὰ

OCR: ιαιρ ενινᾱσλτα

61.016949152542%


5

GT: ὸν Εὔμλπ

OCR: ον ε ύμωκπτ ’

70%


6

GT: θεντααπο

OCR: θενἷῡι *απο

84.210526315789%


7

GT: ιν ὑπὸ Παλαμάο

OCR: δν υποτῡκλἁιμυκε]

64.516129032258%


8

GT: ος, ἔνιοι δ᾽ ὑφ᾽ Ἑρμοῦς

OCR: ο ε εν] ο ιὸγὼισραυεογε

48.192771084337%


9

GT: παραδεδώκασιν·

OCR: τγᾰχἇιραᾰ εᾰω μν

62.295081967213%


10

GT: καὶ τῶν ἀρχαίων τι

OCR: καμτω νλρχα] ωντδ

85.714285714286%


11

GT: νὲς δημιυργῶν

OCR: ,νε ελημκυργων

80%


12

GT: τοῦτον παρεσ

OCR: το υτοντγλεεε

69.090909090909%


13

GT: τα τῶι Διὶ π

OCR: ’ἷἦκἷωᾱδηπΐ

36%


14

GT: πέλεκυν ἔχον

OCR: πελεκηικιεχον

79.245283018868%


15

GT: θάπερ ἐν τῶι τῆ

OCR: θαπερενἴωλτε

77.19298245614%


16

GT: Χαλκιοίκου. καὶ τὸν

OCR: χνκ] 0 ]]<ου)σα]τον

59.701492537313%


17

GT: ομηρὸν ὲ κατὰ

OCR: ομηρ θν εκάἷαχ

78.43137254902%


18

GT: πολλοὺς ρεθ᾽ ὡ

OCR: πο ῐκ ικ ογε γ εθε]

49.122807017544%


19

GT: ν αὐτῶι τρέφοι

OCR: κιαιγῖωδ ’τρε 5ἰ> ο]

51.515151515152%


20

GT: τὸν Διόνυσον. καὶ τὸ κε

OCR: ’τον ὲὲογε ο νκαιτοᾰκε

68.292682926829%


21

GT: φάλαιον σαρκίνους

OCR: φλ λ») ον εἂρκδν ογε

62.857142857143%


22

GT: ποτίενται τ

OCR: ποτδ ενται ’τε

86.792452830189%


1

GT: ντατῆ

OCR: ν ’,γα ,νπη

40%


2

GT: νωι· τοῦ πο

OCR: »ν ω ,ι τογττο

81.818181818182%


3

GT: υ δ᾽ ἐπὶ πλεῖ

OCR: ὺδ εγτἷ πλς ,ί

60%


4

GT: ομένου τὸν

OCR: ἱῡμεν ῦυτον

75.555555555556%


5

GT: ῆς υἱὸν ον

OCR: η σ γδ θν θν

62.857142857143%


6

GT: ν καθικετεύ

OCR: κωσλθ] κεῖιθυ

48%


7

GT: τὴν Γῆν

OCR: κτηνγην ε’

78.787878787879%


8

GT: αβεῖν γυναῖ

OCR: αβεδνγυνἀι]

93.023255813953%


9

GT: ησίαν, Αα

OCR: τε δανδ ια

36.363636363636%


10

GT: ρτεμιν. Ἡσί

OCR: κρἷεμδν ,γτω

56.521739130435%


11

GT: δὲ μετὰ τὴν

OCR: δεμεἳατην

87.179487179487%


12

GT: Τιτάνων Ταρ

OCR: τμαν ωνγὰ ,ρ

76.595744680851%


13

GT: ιν ἐπανα

OCR: κ, ιν επανλ

82.352941176471%


14

GT: αί φησι τῶι

OCR: α] ψησγτω]

73.170731707317%


15

GT: ὸν Τυφ, τ

OCR: ,ὶν τυ (. ’.γ 0

48.648648648649%


16

GT: νὸν Ἀυσί

OCR: χν οναὰι ν σ]

59.459459459459%


17

GT: δείσαντα τοὺς

OCR: δεῖ,1 ωα ,κηρὸσαπ*

41.935483870968%


18

GT: όνχειρας μὴ

OCR: φνχεδγα ε λάμ(

53.061224489796%


19

GT: νται Ταρτα

OCR: ντγκ] ταρτ)

81.818181818182%


20

GT: διότι τοι

OCR: δ] θτ] τ ο ,ι

74.285714285714%


21

GT: δε· τούτους

OCR: δ ε τογτογς

77.272727272727%


1

GT: κα

OCR: κ

66.666666666667%


2

GT: Διός,

OCR: ..ζωοί

45.454545454545%


3

GT: ἐν Πρ

OCR: εν πρς

83.333333333333%


4

GT: κουσίλα

OCR: ,κουωλλ

77.41935483871%


5

GT: μενίδ

OCR: μενδδ ’

78.260869565217%


6

GT: πολλοὶ

OCR: ποιχῐχο]”

51.428571428571%


7

GT: μενίδη

OCR: μεἷἣδη

83.333333333333%


8

GT: Τυφων

OCR: ὑγξρων

64.285714285714%


9

GT: τος Διὸς

OCR: τοεδι οε,

66.666666666667%


10

GT: σίλειον σ

OCR: εδα σ’] θν(

33.333333333333%


11

GT: της

OCR: ’τὰ(σ

60%


12

GT: καθις

OCR: κλθδ ψ

72.727272727273%


13

GT: παρα

OCR: πῖλρλ*

64%


14

GT: ὁ Ζεὺς

OCR: οξ θυ(

27.272727272727%


15

GT: ον ἰδὼ

OCR: ονδδω

85.714285714286%


16

GT: ναι λεγ

OCR: νλβλεγ

83.333333333333%


17

GT: ταῦτα κ

OCR: τλὑἷἃκ

74.074074074074%


18

GT: νον τον

OCR: νονἷὄν

80%


19

GT: θεσεις

OCR: θεσεῖμῑ

77.41935483871%


20

GT: σιν ὡσ

OCR: 61ν ως

54.545454545455%


21

GT: τοὺς Κ

OCR: τουεκ

83.333333333333%


1

GT: εἰσάγειν,

OCR: ειι εγωειμι

25.641025641026%


2

GT: θεῶν Μα

OCR: θ ἔφυμυνσνιῐ»σ

40.909090909091%


3

GT: Εἰλείθυιαν·

OCR: εξιλ 61 θ ’υ ἇν ,ι

65.217391304348%


4

GT: θου γε τῆι Λη

OCR: θουγε τιτιτ] νη

78.43137254902%


5

GT: ρέσχηέν π

OCR: ίῥθσχιιυ θνδι·

53.061224489796%


6

GT: τέχνη· τὴ

OCR: ’γεύειν»ε τψτ

43.478260869565%


7

GT: Γῆν καὶ τὴν

OCR: γπνωιιἶὲτν)

51.162790697674%


8

GT: καὶ τὸν Δία κα

OCR: δφυτοκλψκκ»

44.897959183673%


9

GT: Ἀπόλλω μάν,

OCR: απ’ ολλ ωλκψωι

68%


10

GT: τοῦτον δ

OCR: τογ τανδ α ν

50%


11

GT: λον καὶ ἰ

OCR: λ ονδφχ υ

45.161290322581%


12

GT: καὶ καθό

OCR: μψθ ο

43.478260869565%


13

GT: ον καὶ τὸ

OCR: ονλεα] τέ) ι

62.857142857143%


14

GT: τε καὶ τὰς

OCR: τδκάγξξὸε

46.153846153846%


15

GT: κούσματα

OCR: κουσμθδ ’τι7)*

69.565217391304%


16

GT: ργοῦντα

OCR: ” ργοὗν τα

91.428571428571%


17

GT: κοῖς ἀνθ,

OCR: ,κ ψολ ψν θ

66.666666666667%


18

GT: τὴν Ἥβην δ᾽

OCR: ’τηνηβμδ

73.684210526316%


19

GT: χόον, τοὺς Κ

OCR: χφ ον σγοὑε κζ

63.829787234043%


20

GT: πας δὲ

OCR: γγάεδ ε·

51.851851851852%


21

GT: τόν τε

OCR: ὗοντιὠ

80%


1

GT: δρων δ᾽ ἐν

OCR: ῥρ οἱ) νδ εα

48.648648648649%


2

GT: Συνγενικοῖς Ἀ

OCR: ευνγ εν13< ωσθκ

52.830188679245%


3

GT: τωι λέγει τὸν Ἀ

OCR: ’ζι00] λ εγε] ’τό να

57.627118644068%


4

GT: λω θητεῦσαι Δ

OCR: λω θτετεγφλιὸ

75.471698113208%


5

GT: ἐπιτάξαντος,

OCR: εγκταἷλντιῡε·

64.285714285714%


6

GT: σίδος δὲ καὶ Ἀκο

OCR: ε μδ ο εδ εκαάκο

67.924528301887%


7

GT: ίλαος μέλλειν

OCR: ηλαοσμεάνξ]ν ,

58.823529411765%


8

GT: εἰς τὸν Τάρταρον

OCR: (ἐκ τονὑαρ ἷἀρο ν

80%


9

GT: πὸ τοῦ Διὸς ἐ

OCR: 1·το τουδδ ο σ ε

78.43137254902%


10

GT: θῆναι, τῆς δ

OCR: θηνα] τὲτσδ

74.418604651163%


11

GT: ἱκετεουσά

OCR: μ< θτ ε ογεῑμ

48.780487804878%


12

GT: δρὶ θητ

OCR: δρ] θπ τ κ ,ι

60.606060606061%


13

GT: Ὅμηρος δὲ τ

OCR: ομὲωῠο ε’δσἷ

34.782608695652%


14

GT: τε τῆς

OCR: ’.γθ τγγε ” ·

34.285714285714%


15

GT: τοῦ μ

OCR: τογμ

77.777777777778%


16

GT: καὶ τ

OCR: κλλ τ

77.777777777778%


17

GT: πὶ ρῥητ

OCR: πδρρητ

86.666666666667%


18

GT: δοντι μ

OCR: δονγ.) αλ

59.259259259259%


19

GT: δῶνος, ὅ

OCR: αιων ο σ ο*

70.967741935484%


20

GT: μισθὸν ἀ

OCR: μ] ε θ ονα

78.571428571429%


1

GT: α

OCR: μ

50%


2

GT: νδει

OCR: κῑδει

77.777777777778%


3

GT: μοιονω

OCR: λοιονυυ

75.862068965517%


4

GT: ηνη αὶ Κλ

OCR: ηνη αδκᾰε

80%


5

GT: νθεν καισυλ

OCR: δθενκα3ευιχ

66.666666666667%


6

GT: φειβεγαρ

OCR: φωβε γα ρ

80%


7

GT: πασευδε

OCR: παε εύρἓμ

66.666666666667%


8

GT: ασσυδνδ

OCR: αεεύδ νδ

62.5%


9

GT: νκαιδομσσ

OCR: νκαιδομω ε

82.051282051282%


10

GT: ρυχον αυτ

OCR: ρύχον αγτ

82.926829268293%


11

GT: εντοιαδε

OCR: εντοᾰαδ ε

94.117647058824%


12

GT: ρθηι τέχν

OCR: ρθῶεδἳ(ζχν

65.116279069767%


13

GT: ν Σοφοκλῆς.

OCR: 4 (σ ο φοκλη(

78.048780487805%


14

GT: ν ἄτην δ

OCR: [νατδἶνδ

82.758620689655%


15

GT: εράπα

OCR: *θραπα

88%


16

GT: σιν Πε

OCR: ωνσΐς

48.275862068966%


17

GT: ηρος· Ἔ

OCR: προ ε ε

58.333333333333%


18

GT: θεω αὐτὴν

OCR: θεωεαυγιγνω

59.090909090909%


19

GT: ὴν μεταμέλει

OCR: *γτνμεταμεᾱθ]

73.469387755102%


20

GT: αν. Ἐν Ἄργει δ᾽ ἱερόν

OCR: λνεναργθιὰιιερμθ

78.87323943662%


21

GT: τιν φόβου· Τινὲς

OCR: θινώιῡβῡγἡνθε

52.631578947368%


22

GT: τοῦτον τα

OCR: το γτοντ εσα

79.06976744186%


1

GT: λους ἀνθρώπω

OCR: λογσανθρωγ

72%


2

GT: πολειτείας διά

OCR: ολειτεἲαεδ

76%


3

GT: τοῦτ' οὐκ εὐ,

OCR: τουτουκε

83.720930232558%


4

GT: ἐπειδὴ συνπερι

OCR: επ ει δηευνπ(

75%


5

GT: βάνειν ἔοικεν ἡ

OCR: ανεπνσοικεν

72%


6

GT: σέβεια καὶ τὸ πρὸ

OCR: σρβσῑακντοπρ

74.193548387097%


7

GT: ἀνθρώπους ἀβλα

OCR: ανθρωπουοαβι*

81.35593220339%


8

GT: βὲς καὶ μάλιστ'

OCR: βεσμ,α ιμαᾱίστ

78.571428571429%


9

GT: τοὺς ποιοὺς καὶ τ

OCR: τογσγτοωὺσκν*

44.444444444444%


10

GT: πατρίδας· ἀμέ

OCR: πατριδαφτάμε

85.714285714286%


11

GT: γὰρ οἱ μὲν ἠτιώ

OCR: γαρωμΐνητι 1 σ

70.175438596491%


12

GT: ρον καὶ κηδεμον

OCR: ρονκνκῑ«δεμ

76%


13

GT: κώτερον η τι

OCR: κωτθ ρο ῑ

75%


14

GT: μῶσιν, ἡμεῖς δὲ π

OCR: μωσῑνγ(μειελεγ

67.796610169492%


15

GT: τες ὡς ἀληθῆ τὰ

OCR: τρε ωεαιἵτθῑττ

30%


16

GT: δόγματα καὶ παρ

OCR: αιογματακνγταρ

83.333333333333%


17

GT: σκευασὰ τῆς ἡ

OCR: σκσυαε ατηε

70.588235294118%


18

GT: μῶν αὐτῶν ἀτα

OCR: μωναυτωνόᾱγρ

76.363636363636%


19

GT: ξίας· ἀλλ' οἱ πολλο

OCR: ῐιασααλοιγτομκ(

70.967741935484%


20

GT: νομίζοντες ἀσε

OCR: νολμζονιζσαεε

67.857142857143%


21

GT: βεῖς τοὺς οὕτωι πε

OCR: βεῐστουσουγωιττ

77.333333333333%


22

GT: ρὶ θεῶν ἀποφαινο

OCR: ρῑθεωνατὗοὼιαινε

81.818181818182%


23

GT: #29 μένους κολάζου

OCR: μενουεκοααζου

83.333333333333%


24

GT: σιν, ὡς Ἀθηναῖο

OCR: σινωσαθηναιοη

89.285714285714%


25

GT: ωκράτην καί τι

OCR: ωκρ ῑηνκαιτι

90.566037735849%


26

GT: νας ἑτέρους καίτο

OCR: ν ετερουε καπὂ

78.125%


27

GT: γε τν ἄλλων θ

OCR: γετ ναλλωνετζ

85.714285714286%


28

GT: παιδευτότατοι

OCR: γγαιδευτοτατοι

88.888888888889%


29

GT: λεχθέντες ἀν

OCR: λεχθεντθεαν

89.795918367347%


1

GT: καὶ ἀπηρτισμένα

OCR: φη, τγτρπεμθνλ

51.612903225806%


2

GT: χε διατελοῦσιν

OCR: χε διατελουειν

93.103448275862%


3

GT: ὲ παταχῆ λέγον

OCR: ρπκ ταχηαεγον

83.636363636364%


4

GT: ς, ἵνα μὴ συνγράμ

OCR: εινλμγγευνγραμ

72.131147540984%


5

GT: ατα παρατιθεὶς ἐ

OCR: ῥῑαγγαρατιθθιε ε·

62.686567164179%


6

GT: τείνω, πάντων

OCR: τεινωιι»ντυυνχ

70.967741935484%


7

GT: ῶν ὄντων ἄριστον

OCR: ωνοντωναριεἶον

83.076923076923%


8

GT: αὶ σεμνόντατον

OCR: λισεμνονγἆιἳὂν

75.862068965517%


9

GT: καὶ ἀξιοζηλωτότατον καὶ

OCR: καια,ξιοζηλῶῗῖἳ) ν ρν

58.695652173913%


10

GT: κυριεύοντα κἀ

OCR: κυρισγονγλκλ

72.727272727273%


11

GT: μάτευτον καὶ

OCR: μαγευγονκαι

79.166666666667%


12

GT: ὑψηλὸν καὶ μεγαλό

OCR: γγηλονκαιμεγάλο

80.645161290323%


13

GT: φρονα καὶ μεγαλό

OCR: ρονρκαιμῦ αλο

71.186440677966%


14

GT: ψυχον καὶ ἅγιον καὶ

OCR: ῠυχονκαᾰαπον ην

75.757575757576%


15

GT: ἁγιώτατον κ ἵλε

OCR: »πωτἀὓονκ υκε

63.157894736842%


16

GT: ων. διὸ καὶ μόνο

OCR: ων διοκάιμονο

92.307692307692%


17

GT: μεγίστην εὐσέβει

OCR: μεγιεγγτνουσζ’βει

72.222222222222%


18

GT: αν ἐζηλωκέναι φα

OCR: ανεζγτλωκσνβιιφρ

70.588235294118%


19

GT: σὶ δοξάζειν ὁ

OCR: (ζι δοξαζεἶνο

76.595744680851%


20

GT: σιτατα περὶ θεῶν

OCR: (ἴ τγλ ταγτοριθεων

78.260869565217%


21

GT: κα τῶ ἄλλων τἀναν

OCR: κα τ( κλ λωντα ναν

91.803278688525%


22

GT: τ αγεινώσκου

OCR: τ αγεινωσκου

98.039215686275%


23

GT: ιν ὡς ἂν ὑπεναντί

OCR: ινωσανυγγίναντ]

76.923076923077%


24

GT: τῆι προλήψει δογμα

OCR: γγτιπροληγθιδωμα

72.222222222222%


25

GT: τιζόντων, καὶ κα

OCR: τιζοντωνκνμκα

77.966101694915%


26

GT: θατα τὴν ἄ

OCR: θ), τέκγηνα

68.421052631579%


27

GT: φραστον ὑπεροχὴν

OCR: φρὺαστονγῐγεροχην

82.051282051282%


28

GT: τῆς ἰσχιος τοῦ θε

OCR: τηειεχιοετουθε

75.757575757576%


29

GT: ου καὶ τῆς πελειό33

OCR: ογκμλιἶἳ(σ πε χ616

43.076923076923%


1

GT: ντο οιοῦτον

OCR: ιντο οῑουτον

93.617021276596%


2

GT: νθρωπον ἐν

OCR: ψθγωπὁνεν

63.636363636364%


3

GT: εται τιμῶμε

OCR: θταιτιμωμε

93.333333333333%


4

GT: , τοῦ δ' ἐμφαι

OCR: τουδεμφβκι

84.444444444444%


5

GT: ένου ταπεινοῦ

OCR: ενουἷ,απθνου

79.245283018868%


6

GT: καταφρονοῦμεν·

OCR: καταφρονουλλσικι

78.787878787879%


7

GT: ῶς δὲ καὶ κατ' ἐ

OCR: οσδθκαικαγε

70.833333333333%


8

GT: ο συγγνωη τις

OCR: ἰονέπππκωυντῑιε

43.75%


9

GT: πεχθημο

OCR: πεχθηλλο

88.235294117647%


10

GT: ν, τάχα δὲ καὶ

OCR: δταχλδεκαι

88.888888888889%


11

GT: λὴν δυσαισθη

OCR: ληνδυοαιε( ι

72.340425531915%


12

GT: ν τοῖς κατηγο

OCR: ιἶοισκλἶηγὄ

66.666666666667%


13

GT: ροῦσιν, ὅτι μόνους

OCR: ρουανοτιλλονοὺζ

78.260869565217%


14

GT: τοὺς Ἐπικούρου λό

OCR: τογεσιτικογρογλο

65.753424657534%


15

GT: γους εὐθύνσιν

OCR: γογε ευθυ ξτ ον

50%


16

GT: ὡς ἕνεκα των

OCR: ωσθνθκα των

85.106382978723%


17

GT: ἀνοσίους ὄντας· οὐ

OCR: λνοὗουεονταεου

74.626865671642%


18

GT: δεὶς γὰρ ὡς εἰπελι

OCR: δίῑιτλρωΐζὲι γγζλι

36.842105263158%


19

GT: τῶν ὠφεεῖν καὶ

OCR: τωνωὼιξ ρινκλι

71.428571428571%


20

GT: βλάπτειν εἰρηκε

OCR: βλαπτεἳνειρηκθ

96.774193548387%


21

GT: των φιλοσόφων

OCR: τωνφιλοσοφων

100%


22

GT: τοὺς θεοὺς ὁμος

OCR: τουεθεὄυοομο σ

75.409836065574%


23

GT: τοῖς χυδαίοις ὑπλι

OCR: τοισχυδάιοδευπ μ

80%


24

GT: πε τὰς ὠφελας

OCR: πε τασυυφελλο

73.684210526316%


25

GT: καὶ πὰς βλάβας·

OCR: και’,δοβλαβαο

67.924528301887%


26

GT: οι δ' οὐδὲ βλάπν

OCR: οιδουδεξβλαγτ ν

85.714285714286%


27

GT: ὅλος ἔφασαν αὐτούς,

OCR: ομ ΐεὶσδασαναυἶοῑῒ

54.117647058824%


28

GT: ὡσαύτοις δ' δὲ

OCR: ωΐαυτοισὼ δθ

64.285714285714%


29

GT: προσδεῖσθαι τού

OCR: γτ ροσδθκθβιἶου

69.69696969697%


1

GT: ιτ

OCR: ιτ

100%


2

GT: βλ

OCR: βᾰ

75%


3

GT: οτους

OCR: ο τους

100%


4

GT: ατους μο

OCR: ατουομο

84.848484848485%


5

GT: ως καὶ

OCR: ωσκαι

91.666666666667%


6

GT: ἕκτω ερὶ

OCR: εκγω ερ]

75%


7

GT: κάζεσ

OCR: καζεζῖ

64%


8

GT: ονπκαι

OCR: ονγτ ἢ κν

64.285714285714%


9

GT: στησδα

OCR: ετιγεδα

53.333333333333%


10

GT: αὶ εὐόρκους

OCR: λιευογκους

80.851063829787%


11

GT: καίους ταῖς ἀ

OCR: καιουεγαμα

68.085106382979%


12

GT: ίσταις διαδόσε

OCR: ισταισαιιαδοεθ

81.967213114754%


13

GT: κινεῖσθαι καὶ πα

OCR: κινειεθαῑκάιπά

81.967213114754%


14

GT: ρ' αὑτοὺς καὶ παρ' ἐ

OCR: ραυτουεκνγταρ (ῖ

76.056338028169%


15

GT: κείνους· αὶ παρα

OCR: κέι ν ογς αιπνἆ

73.684210526316%


16

GT: λησίως ἐν τῶι ὀγ

OCR: ’λγγε ιωοεντωιογ

70.769230769231%


17

GT: δόωι· καὶ τὴν ὠφε

OCR: δοωικαιγηνωὼιε

81.35593220339%


18

GT: λίαν τθενται

OCR: άιαντ θενγα]

72.340425531915%


19

GT: τὸν τόπον,

OCR: γοντ οπον

84.210526315789%


20

GT: Πολύνος ἐ

OCR: πολυ νομ

77.777777777778%


21

GT: πρώ Πρ

OCR: πρω πρ

96.551724137931%


22

GT: ρὶ φιλοσοφί

OCR: ρῑφιλοεωφι

87.5%


23

GT: τοτους

OCR: τοτ ουε

83.870967741935%


24

GT: των ῶν ἀ

OCR: των ωνγ

89.655172413793%


25

GT: αἰτίαν ἡμε

OCR: αιτιλνηλλθ

80%


26

GT: φήντ' εἶνα τ

OCR: ὼιην εῑνατ

80%


27

GT: θείαν φύσιν, Ἕ

OCR: θσιμμιφγσωε

38.461538461538%


28

GT: χός θ' ὁμως σ

OCR: χοζθολλ ωεζ

47.826086956522%


29

GT: ετηαν ψυχὴν ἐκ

OCR: στη μνῠγχι«ι (κ

59.649122807018%


1

GT: θεῶν πο

OCR: θί’ωνπω

56.25%


2

GT: θὰι συνέ,

OCR: θαιεὺν(

66.666666666667%


3

GT: τῆι Πρω

OCR: τηιγτρω

88.235294117647%


4

GT: κλέα πρ

OCR: κὴ ελπρ

85.714285714286%


5

GT: τὴν εἰ

OCR: ’την ει

88%


6

GT: χουιν ἐν

OCR: χογν εν

80%


7

GT: ἐναντί .

OCR: ενλ νὕἴ

81.481481481481%


8

GT: τω

OCR: ’τω

80%


9

GT: τα

OCR: τα

100%


10

GT: τ

OCR: τ

100%


11

GT: ω

OCR: ω

100%


12

GT: οιγ

OCR: οπ

36.363636363636%


13

GT: ν

OCR: ν

100%


14

GT: τας κα

OCR: ταεκα

78.260869565217%


15

GT: δ' εὐχὰς καὶ προσ

OCR: δθυχαεκνπροε

70%


16

GT: νήσεις καὶ

OCR: νιτσειεκν

65%


17

GT: τας τιμὰς

OCR: ταοἳἷλλαε

51.282051282051%


18

GT: κειν οὐδε

OCR: κρην ουδ ἒ

74.285714285714%


19

GT: δειναι

OCR: δειναγ

91.666666666667%


20

GT: ταύτας α

OCR: ταυτα ολ

74.285714285714%


21

GT: διαλεκτ

OCR: διαλ εκτ

100%


22

GT: μόσεις ἑο

OCR: μο 061666

28.571428571429%


23

GT: μόνον οὐ

OCR: μ ονονου

93.333333333333%


24

GT: ουμεν

OCR: ουλλεν

83.333333333333%


25

GT: αν εμο

OCR: αμε’μο

78.260869565217%


26

GT: δὲ τοὐναντίον

OCR: δίὲγουνἁινὑιο ν

72.413793103448%


27

GT: ἡγοῦμαι

OCR: ηγουμαι

96.551724137931%


1

GT: των ἀλλ

OCR: τωνἁιλρ

68.75%


2